میلیاردرها­ی‌فناوری‌که‌ساالنه‌فقط‌یک‌دالر‌حقوق‌می‌گیرند

Iran Newspaper - - خبر - میثم لطفی خبرنگار

کســب و کارهایــی کــه در حــوزه فنــاوری مشــغول فعالیــت هســتند از ثروتمندتری­ــن شــرکتهای جهــان محســوب میشــوند و مدیــران آنهــا بیشــترین درآمــد ســاالنه را دریافــت میکننــد. مدیران عامل این شــرکتها طــی یــک ســال گذشــته بــه واســطه موفقیتهــا­ی خــود در بــازار جهانــی صدها یا هزاران برابر بیشتر از میانگین درآمــد هر یک از کارمندان خود حقوق گرفتهاند.

بر اساس گزارشی که مرکز «بیزینس اینســایدر» هفتــه گذشــته منتشــر کــرد «تیــم کــوک» مدیرعامــل اپــل ســال گذشته 15.6 میلیون دالر از این شرکت حقــوق گرفــت که ایــن رقم نســبت به میانگیــن درآمــد ســاالنه 55.4 هــزار دالری هــر یــک از کارمنــدان اپــل 283 برابــر بیشــتر بود. عــاوه بــر او مجموع درآمدهــای «ســاتیا نــادال» مدیرعامل مایکروســا­فت طــی یک ســال گذشــته 25.8 میلیون دالر محاســبه شد که این رقم نســبت به میانگین حقوق ســاالنه 167.6 هــزار دالری هر یک از کارمندان مایکروسافت 154 برابر بیشتر بود.

این گــزارش، درآمدهای افســانهای هــر یــک از مدیــران بزرگتریــن شــرکتهای فنــاوری در جهــان را مشــخص کــرد و البتــه در کنــار آن فهرست دیگری از مدیران شرکتهای صاحبنــام و بــزرگ در عرصــه فنــاوری منتشر شد که ساالنه یک دالر یا کمتر از شــرکت مربوطه حقوق گرفتند. لیست ایــن افــراد بــا میانگیــن حقوق ســاالنه کمتر از یک دالر در یک سال گذشته به قرار زیر منتشر شده است. ■ لَری ِپیج و سر ِگی برین

بــر اســاس گزارشــی کــه گــوگل بــه کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا )SEC( ارائه کرده اســت، «لری پیج» و «ســرگی برین» بنیانگــذا­ران و مدیران شرکتی که از آن بهعنوان غول اینترنتی جهــان هــم یاد میکننــد از ســال 2004 تاکنــون ســاالنه فقــط یــک دالر از ایــن شــرکت حقوق گرفتهاند. طی 15 ســال گذشــته کمیته رقابتی گوگل هر سال در قالب جبران خسارت مبلغی را به آنها پرداخت میکند و با وجود این، حقوق ثابــت ســاالنه هر یــک از آنها یــک دالر اعام شده است.

البته باید توجه داشته باشید که پیج و بریــن از ثروتمندتری­ن مــردان جهان محســوب میشــوند و آنهــا به واســطه عملکــرد فــردی خــود در ایــن شــرکت جوایــز نقدی متعــدد دریافت میکنند و همچنیــن ســود قابــل ماحظــهای را از ســهام گــوگل بــه خــود اختصاص میدهنــد. مجمــوع ســرمایهها­ی شــخصی آقای پِیــج 34.9 میلیارد دالر و سرمایه شخصی برین 34.3 میلیارد دالر محاسبه میشود. ■ جک دوروسی

اســناد مالی کــه توئیتر امســال ارائه کــرد نشــان داد «جــک دوروســی» مدیرعامل این شــرکت طی یک ســال گذشــته تنهــا 1.40 دالر حقــوق گرفتــه اســت. ایــن در حالی اســت که مجموع سرمایهای این مدیر جوان 5.4 میلیارد دالر محاسبه میشود.

دوروســی پیــش از ایــن هیچگونــه مبلغــی را از توئیتــر دریافــت نمیکرد. در جدیدترین اســناد مالی این شــرکت توســعه دهنده شــبکه اجتماعی اعام شد: «بهعنوان گواهی بر تعهد و اعتقاد شــخصی وی برای بهکارگیری پتانسیل شخصی و توسعه ارزشهای توئیتر در درازمدت، مدیرعامل شرکت توئیتر در ســالهای ‪2016 ،2015‬ و 2017 میادی هیچگونه حقوقــی از ما دریافت نکرد و در سال 2018 میادی نیز حقوق ساالنه 1.40 دالری به او پرداخت شد».

نشــریه «بیزینس اینســایدر» آوریل امســال در گزارشــی نوشــت: «درآمــد ســاالنه 1.40 دالری بــرای مدیرعامــل توئیتــر بهصــورت نمادیــن پرداخــت میشــود و او بــا 140 کاراکتــر و بعدتــر 280 کاراکتــری کــه در هــر توئیــت در اختیار مشترکان خود میگذارد، درآمد بیشتری دارد». ■ لَریالیسون

«لَری الیســون» که هماکنون رئیس هیــأت مدیــره و مدیــر فناوری شــرکت اوراکل محســوب میشــود، طــی ســال 2018 میــادی فقــط یــک دالر حقــوق گرفتــه اســت. بــر اســاس جدیدتریــن اســناد مالی ثبت شــده، الیسون از سال 2011 تاکنــون هــر ســال فقــط یــک دالر از اوراکل حقــوق گرفتــه اســت. در ایــن میان «ســافرا کاتــز» و «مارک هارد» که بهصورت مشــترک مدیرعامــل اوراکل محســوب میشــود هر کــدام 950 هزار دالر در ســال 2018 حقــوق گرفتنــد و عــاوه بر ایــن رقم، برخــی مبالغ دیگر در قالب پاداش به آنها پرداخت شد. از زمانی که این دو فرد در ســپتامبر 2014 بهعنــوان مدیرعامــل اوراکل برگزیــده شــدند، حقــوق آنهــا تاکنــون افزایــش نیافته است.

بــا همــه ایــن توضیحــات، مجموع ســرمایهها­ی آقــای الیســون هماکنــون 56.9 میلیارد دالر محاســبه میشــود و او عاوه بر حقوق، پاداش و سود سهام هم از شــرکت اوراکل دریافت میکند و از این طریق توانسته است سرمایههای شخصی خود را افزایش دهد. ■ ایالن ماسک

«ایــان ماســک» مدیریت شــرکت خودروســاز­ی تِســا و چندیــن شــرکت دیگــر را برعهــده دارد و مجمــوع سرمایههای شخصی وی 19.4 میلیارد دالر محاســبه میشود. از ســال گذشته مقرر شــد که او از شــرکت خــود حداقل حقــوق را دریافت کنــد. در جدیدترین گــزارش مالی شــرکت تســا گفته شــد: «باالتریــن حقــوق پرداخــت شــده بــرای ماســک کــه مدیرعامــل شــرکت تســا محســوب میشــود، کمتریــن میــزان حقوق پرداخت شــده در تاریخ فعالیتهای تسا است چرا که ماسک ســاالنه یــک دالر از این شــرکت حقوق میگیــرد. ماســک تاکنــون دریافــت هرگونــه حقــوق از ایــن شــرکت را رد کــرده بود و از ســال 2018 به اجبار برای ثبت در اســناد مالی مربوط به دریافت حقوق ســاالنه یک دالری شد. با وجود ایــن «نیویــورک تایمــز» در تازهتریــن گــزارش خود اظهار داشــت کــه «ایان ماســک» ســال گذشــته 2.3 میلیــارد دالر از شــرکت تســا پــاداش دریافــت کــرده اســت. در ایــن میــان اگــر تعداد خودروهــای فروختــه شــده در شــرکت تسا موتورز افزایش یابد، میزان پاداش ماسک هم بیشتر میشود. ■ مارک زاکربرگ

ایــن طــور کــه روزنامــه «واشــنگتن پســت» در تازهتریــن گــزارش خــود توضیح داده اســت، «مارک زاکربرگ» بنیانگــذا­ر و مدیرعامــل فیسبــوک از ســال 2013 تاکنــون ســاالنه فقــط یــک دالر حقوق گرفته اســت. او همچنین از دریافت هرگونه پاداش یا درآمد اضافه هــم امتنــاع میکنــد و بخــش اعظــم درآمدهای آقای زاکربرگ از سود سهام فیسبوک به دســت میآید. بر اساس آخریــن پیشبینیهــ­ا ارزش مجمــوع سرمایههای شخصی زاکربرگ بیش از 74 میلیارد دالر برآورد شده است. ■ دیویدفیلو

او کــه یکــی از بنیانگــذا­ران شــرکت یاهــو محســوب میشــود و همچنــان مدیر اجرایی شرکت مذکور است، برای سالهای طوالنی ساالنه فقط یک دالر از یاهــو حقوق میگرفــت. او همچنین در هیــچ یــک از برنامههــا­ی مالی یاهو برای دریافــت پاداش حضور نداشــت و بخــش اعظم درآمدهای وی از ســود ســهام یاهو به دســت میآمــد. با همه ایــن توضیحــات آقــای فیلــو هماکنون سرمایه شــخصی 4.7 میلیارد دالری را در اختیار دارد. ■ جِرمیاستاپلم­ن

شــرکت «یلــپ» از بــزرگان عرصــه فنــاوری در یک گــزارش رســمی اعام کــرد کــه مدیرعامــل آن که ســال 2012 میــادی حقوق ســاالنه 200 هــزار دالر را دریافــت کــرده بــود، در ســال 2013 حقــوق خود را به 37 هــزار دالر کاهش داد و در ســال 2014 میــادی مجمــوع حقوق ساالنه او به یک دالر رسید. از آن زمــان تاکنون او هر ســال فقط یک دالر از شــرکت یلپ حقوق میگیرد. چندی پیش در جلسه ســاالنه سهامداران این شرکت گفته شــد: «مدیرعامل شرکت یلپ برای ششمین سال متوالی ساالنه تنها یک دالر از این شرکت حقوق گرفته اســت و این اتفاق میزان تعهد او برای پیشــرفت شــرکت را نشــان میدهــد». با وجود این، آقای اســتاپلمن در ســال 2018 میادی پاداش 5 میلیون دالری را از این شرکت دریافت کرد و همچنین در پایان سال هم پاداش نقدی دیگر به مبلغ 48 هزار دالر به وی داده شد.

البتــه جالب اســت بدانید شــخصی مثل «مارک زاکربرگ» با حقوق ساالنه یــک دالر، ســال گذشــته بــرای تأمیــن امنیت سفرهای خود به همراه خانواده بیــش از 22.6 میلیون دالر هزینه کرد که ایــن رقم نســبت بــه هزینههــای صرف شده برای امنیت زاکربرگ در سال قبل 12.4 میلیون دالر بیشــتر بود. این اتفاق نشــان میدهــد مدیــران شــرکتهای بــزرگ فنــاوری در کنــار حقــوق ســاالنه یــک دالری، درآمدهــای چنــد میلیــون دالری از ســود ســهام ایــن شــرکتها را از آن خــود میکننــد و نــام خــود را در فهرســت ثروتمندتری­ــن مــردان جهان قرار دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.