«دات آی آر» میلیونی شد

Iran Newspaper - - خبر -

آخرین آمار منتشره از ثبت دامنه در مرکز ثبت دامنه کشوری حاکی است که تاکنون بیش از یک میلیون و 97 هزار دامنه فعال فارسی به ثبت رسیده و پسوند داتآیآر ).ir( بیشترین دامنه فعال را دارد. بهگزارش ایســنا، طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشــوری ایران، از ابتدای ثبت دامنههای فارســی در کشور تاکنون یک میلیون و 97 هزار و 39۶ دامنه ثبت شده است و از بین پسوندهای ثبتشده فارســی، پســوند ir با یک میلیون و 89 هــزار و 210 دامنه فعال در صــدر قرار دارد. درواقع بیشترین ســهم متعلق به همین پسوند است؛ بهطوری که از میان دیگر پســوندهای فارســی، هر کدام کمتر از ۵000 دامنه را ثبــت کردهاند. دامنههایی که بیشتــر از 1000 مورد ثبت شــده دارنــد، co.ir با 39۶9 مورد، دامنــه ایران با 18۵7 مورد و دامنه ac.ir با 133۶ دامنه فعال هستند. همچنین دامنههای دیگری وجود دارند که کمتر از 1000 مورد بهنام آنها ثبت شــده اســت. دامنه id.ir با 81۵ مورد، دامنــه org.ir بــا 299 مورد، دامنــه sch.ir با ۵۵2 مورد و دامنــه gov.ir با 217 مورد نیز در رتبههای بعدی فهرست قرار دارند. کمترین دامنه ثبتشده نیز متعلق به دامنه net.ir با 32 دامنه فعال است. گفتنی است دامین یا دامنه )Domain( نامی اســت که وبسایت از طریق آن قابل دســتیابی بوده و بهطور کلی از دو بخش نام و پســوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت شــما بــوده و آن را به دلخواه خود انتخاب میکنید. پســوندهای مجــاز و معتبر در واقع پســوندهای­ی هســتند که توســط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پســوندها یعنی آیکن )ICANN( تأیید شــده باشــند. نمونههای پســوندهای متداول com، org و ir هستند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در رتبهبندی )Ranking( نتایج جستوجوی گوگل نیز تأثیرگذار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.