فرار از دست سارقان

Iran Newspaper - - خبر -

گــروه حــوادث/ دختــر جــوان وقتــی میخواســت از چنــگ ســارقان تلفن همراه فرار کند در دام ســه مرد متجاوز گرفتار شد. بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»، یک ماه قبــل دختر جوانی هراســان با پلیس تماس گرفت و از اتفاق شــومی که برایش رخ داده بود خبر داد. وی به مأموران گفت: بههمراه پســر مورد عالقــهام در یکی از بوســتانها­ی منطقه مســعودیه نشسته بودیم که دو پسر جــوان با چاقو به ســمت ما آمدند. بعد هم با تهدید، گوشــی تلفن همراه و پولهایمان را ســرقت کردند. با چاقــو یک ضربه هم به دوســتم زدند که مجروح شد. من که خیلی ترســیده بــودم درخواســت کمــک کــردم تا اینکه پسر جوانی نزدیکم شد و گفت: «اینها قصد آزار و اذیت تو را دارند باید فرار کنی.» بعــد هم از مــن خواســت دنبالش بــروم تا از پارک خارج شــوم. من هم بههمراه پســر جــوان فرار کــردم و به ســمت انتهای پارک رفتیــم. درآنجا یک خــودروی پراید نقرهای که دو سرنشــین داشــت توقف کــرده بود به محض اینکه به پراید رسیدیم، پسر جوان با تهدید چاقو مرا ســوار ماشــین کرد. بهخاطر تــرس از جانم با آنها همراه شــدم و مردان خشــن مرا بــه خارج از تهران برده و هر ســه نفــر آنها مرا مــورد آزار و اذیت قــرار دادند. بعــد از آن هــم مــرا در محلــی خلــوت در جنوب تهران رها کردند.

بــا شــکایت دختــر 18 ســاله کارآگاهــا­ن اداره شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمــل شــدند. در نخســتین گام دختر جوان به چهره نگاری سه مرد شیطان صفت و دو سارقی که در بوســتان بودند پرداخت. چند روز بعد دو پسر سارق دستگیر شدند.

زمانی که تصویر چهره نگاری شــده ســه مرد شــیطان صفت به آنها نشان داده شد، یکی از پسران با شناسایی یکی از آنها گفت: او عمــوی مــن اســت ولــی مــن از ماجــرای تعــرض بیخبــر هســتم. بدیــن ترتیــب مخفیــگاه متهــم شناســایی شــد،اما وی بــه همراه دو همدســتش متواری شده بودند و تالش برای دستگیری آنها ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.