استیالی ارتش سوریه بر شهر خان شیخون

Iran Newspaper - - خبر -

گروه جهان/ ارتش ســوریه در ادامه پیشــرویها­ی خود در شمال دمشق، کنترل کامل شهر «خان شیخون» در حومه جنوبی ادلب را به دست گرفت.

بهگزارش ایسنا، بهنقل از روسیا الیوم، یک منبع سوری اعام کرد: در پی آزادسازی «خان شــیخون»، عملیات پاکســازی و مینزدایی در این شهر آغاز شده است. ارتش ســوریه نیز روز پنجشــنبه از گشــایش یک گذرگاه انســانی در منطقه صوران در حومه شمالی حماه بهمنظور فراهم کردن امکان خروج شهروندان از مناطق تحت تصرف تروریستها در این منطقه و نیز حومه جنوبی ادلب خبر داد. دیروز نیز نیروهای ارتش سوریه از به دست گرفتن کنترل روستاهای «تل فاس» و «لطمین» خبر دادند و اعام کردنــد، روســتای «اللطامنه» در حومــه حماه را هم محاصره کردهاند. ارتش ســوریه همچنین بر تپههای شرقی یک مقر ترکیهای در شهرک «مورک» سیطره یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.