همه پزشکان نجومی بگیر نیستند

Iran Newspaper - - خبر - فریبا‌خا‌ناحمدی خبرنگار

ایــن روزهــا بحثهــای متفاوتــی دربــاره پزشکانمطرح­است.یکیآنکهچرا­برخی پزشــکان زیر بــار نصــب کــردن کارتخوان در مطبهایشــا­ن نمیروند؟ یا اینکه چرا عــدهای از پزشــکان، بیمــاران را بدرســتی معاینه نمیکنند و حتی حال جواب دادن به آنها را ندارند؟ و دیگر اینکه چرا برخی از پزشکانبهبی­مارانخودمش­اورهنمیدهن­د و حال و روز آنها را درک نمیکنند؟ چرا این روزهاکاربر­انشبکههایا­جتماعیباان­تقاد از خطاهای پزشــکی، آنهــا را مورد هجمه قــرار میدهنــد؟ چــرا توزیــع پزشــکان به نسبت برخی از استانها برابر نیست؟ چرا رتبه دانشجویان رشته پزشکی سهمیهای و غیر سهمیهای بشدت با یکدیگر فاصله دارد ...و همــه ایــن ســؤاالت، مــا را بــر آن داشــت تا به مناســبت روز پزشــک با دکتر محمدرضــا ظفرقنــدی، جــراح عــروق و ترومــا و رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی کشورگفتوگو­ییانجامدهی­م.

از او ســؤاالتی را میپرســم کــه در ایــن چندمــاه گذشــته گهگاهی جزو اخبــار داغ رسانهها میشود؛ قصور پزشکی، کارتخوان ...و ظفرقنــدی بــا وجــود اینکــه خســته به نظــر میرســد اما با حوصله به پرســشها پاســخ میدهــد. او میگوید: «بهتر اســت پیــش از اینکه از خطای پزشــکی یا همین زیربار نرفتن پزشکان برای نصب دستگاه کارتخــوان شــروع کنــم ایــن را بگویــم کــه ســرمایه اصلی جامعه پزشــکی، ســرمایه اجتماعــی آن اســت . گاهــی شــاهدیم که برخــی هــدفدار یــا غیرعمد بــه تخریب ایــن قشــر زحمتکــش میپردازنــ­د. ایــن تخریب باعث خدشــه وارد شدن به اعتبار ایــن جامعه میشــود و اعتمــاد بین بیمار و پزشــک کمرنگتر میشــود. در پس این بیاعتمادی مشــکل دیگــری رخ میدهد تحــت عنــوان آســیب به ســالمت مــردم. متأســفانه برخی از شبکههای اجتماعی و حتیصداوسیم­ادرجهتتخری­بجامعه پزشکی برنامههایی را تهیه میکنند که در واقعآسیباص­لیآنمتوجهم­ردماست.» وی میافزایــد: «مــا قبول داریــم که برخی تخلفات در بیمارستانه­ا، مراکز درمانی و حتی مطب پزشکان صورت میگیرد و این مــوارد در کمیته انضباطی ســازمان نظام پزشکیبررسی­میشود.»

بهگفتــه دکتــر ظفرقنــدی طبــق ســنجشهای علمــی کــه وزارت کشــور و وزارت بهداشــت و درمــان انجام میدهد طــی 40 ســال اخیر جامعه پزشــکان در 3 رده نخست میزان رضایتمندی مردم قرار داشته است و نمیشود با یک خطا آن را به عمومپزشکان­نسبتداد.

فــرار مالیاتــی 6 هــزار و 700 میلیــارد تومانی پزشــکان که ســال گذشــته از سوی مرکزپژوهشه­ایمجلسشورا­یاسالمی منتشــر شــد موج انتقادهای فراوانــی را به ســوی این جامعــه به راه انداخــت. عدد و رقمهای مربوط به فرار مالیاتی پزشــکان آنقــدر چشــمگیر بــود تــا جایــی کــه طرح الزام پزشــکان به نصب کارتخــوان بانکی از سوی مجلس شــورای اسالمی تصویب شــد و از امســال همــه پزشــکان ملــزم به نصب کارتخوان شــدند. البته این مصوبه به مذاق بسیاری از پزشکان خوش نیامد و حتی انجمن فک و دهان و صورت به این مصوبه اعتراض کرد. البته رئیس سازمان نظــام پزشــکی بــه این آمــار فــرار مالیاتی پزشکان اعتراض دارد و آن را غیر واقعی و جوسازی دروغ میداند.

وی در ایــن باره و علت اجرایی نشــدن راهانــداز­ی سراســری کارتخــوان در مطب پزشکانچنین­میگوید:«آماریکهبهن­قل از مرکز پژوهشهای مجلس منتشــر شــد آمــاری خالف واقع بــود و حتی در چندین جلســه خصوصی مســئوالن ایــن مرکز به ما عنــوان کردهاند چنین آماری را منتشــر نکردهانــد. در جلســهای که با حضــور این مســئوالن، نمایندگان وزارت بهداشــت و اعضای کمیســیون بهداشــت برگزار شــد من از دوستان خواستم اعالم کنند چطور به این رقم(فرار مالیاتی 700 هزار میلیارد تومانی) رسیدهاند. آنها مدعی شدند 85 هزار پزشک مشغول به کار است و تعداد را ضرب در تعداد معاینات و هزینه ویزیت ...و کردند و به این رقم رسیدهاند. در همان جلســه گفتم که از این تعــداد 15 هزار نفر رزیدنــت داریم که در حــال گذراندن دوره دســتیاری هستند و بعد از اتمام دوره باید بــه مناطــق محــروم و دورافتــاد­ه برونــد و حقوقشــان نزدیک بــه 2 میلیون اســت، از طرفــی تعــدادی از همیــن پزشــکان در مراکز درمانی و بیمارستانه­ای دولتی کار میکننــد و حقوق بگیر دولت هســتند و از طرفــی تعــدادی از پزشــکان بــه دالیلی از جمله مهاجــرت، نبود بازار کارواشــتغ­ال، خارج از حوزه پزشــکی هســتند کــه باید از ایــن آمــار کســر شــود. در نهایت با اســناد موجود اثبات شد 39 هزار پزشک عمومی در سراسر کشــور فعالیت دارند و رقم فرار مالیاتیاشت­باهبودهاست.» ■ مطب پزشــکان مجهز بــه صندوقهای مکانیزهمیش­ود

«درباره نصب کارتخوانها باید بگویم؛ سازمان نظام پزشکی با نصب و راهاندازی دســتگاهها­ی کارتخــوان پزشــکان بــرای شفافســازی و تســهیل امور مردم موافق اســت ولی اینکه فقط پزشــکان مســتثنی بشوند نوعی توهین و تبعیض است. البته میدانیمکهب­رخیباجوساز­یدروغموفق شدند با تصویب این قانون در مجلس به هدفخودبرسن­دولیدوباره­تأکیدمیکنم مــا با اصل ماجرا مشــکلی نداریــم ولی با اینکــه فقــط پزشــکان بــه نصب دســتگاه کارتخوانمک­لفشوند،مشکلداریم.»

در حــال حاضــر مطــب بســیاری از پزشــکان مجهــز بــه دســتگاه کارتخــوان اســت ولی مشــکل در این اســت کــه برای نصــب دســتگاه «کارتخــوان پزشــکان» یــا «صندوقهــای مکانیــزه» کــه بــه صندوقهای فروشــگاهی نیز معروفاند باید شــماره حساب و کد این دستگاهها در سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شود و این سازمان با مشکل زیرساختی روبهرو است. بــه گفته دکتر ظفرقندی، در جلســهای که با حضور معــاون قوه قضائیه، نمایندگان وزارت بهداشــت و درمــان و رئیــس و معاونان ســازمان امور مالیاتی برگزار شد این مشکل مطرح و قرار شد تا 15 شهریور مشکل زیرساختی برطرف و دستگاههای کارتخــوان بــه ســامانه موردنظــر در امــور مالیاتیکشو­روصلشود.پزشکانباید­وارد این سامانه شوند و اطالعاتشان باال بیاید این زیر ســاخت هنوز آماده نیست. در این دســتگاهها تمامی عملیــات و تراکنشها ثبتمیشود.» ■ آمــوزش اخــاق حرفــهای پزشــکی بــه دانشجویانپ­زشکی

برخورد نامناســب برخی از پزشکان با بیماران، مشــاوره ندادن یا توضیح ناقص دربــاره بیمــاری و نحــوه درمــان از ســوی برخــی از پزشــکان گالیهمندی بســیاری از مردم است. این موضوع را رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم قبول دارد و سعی دارداینمشک­لراکهبهراب­طهاعتمادبی­مار به پزشــک خدشــه وارد میکند با برگزاری کالسهــای آموزشــی در زمینــه اخــالق حرفــهای پزشــکی برطــرف کند:«تــالش زیادیمیکنی­متااینمشکل­برطرفشود، با استراتژی که به کار بستهایم میخواهیم اخــالق حرفهای و اخالق پزشــکی را بهکار بگیریم و برای توسعه آن کتابی هم توسط شــورای عالی نظام پزشــکی تألیف شــده اســت .نــام ایــن کتاب«راهنمــای بالینــی اخالق حرفهای» اســت که از ســوی وزارت بهداشــت تأیید، تصویب و بهعنوان کتاب مرجع برای تدریس شناخته شده است.

امــا اگــر گاهــی شــاهد بیحوصلگی یا نبود پاسخگویی از سوی برخی از پزشکان در مراکز درمانی دولتی هستید این را باید بگویم که خب پزشکی که مجبور است در یک شیفت 6-5ســاعته دستکم 80-90 بیماررامعا­ینهکندخسته­وکالفهمیشو­د. این مشــکل بهدلیل عدم تــوازن در توزیع پزشکاندربی­مارستانهاو­مناطقمختلف اســت.بنابراین وقتــی پزشــکان بهدلیــل حجم بــاالی مراجعه بیماران نمیتوانند خدمات مناسب ارائه دهند این موضوع با نارضایتیبی­مارهمراهمی­شود.» ■ بومیگزینی دانشــجویا­ن پزشــکی برای حلمشکلمناط­قمحروم

معضلی که خیلیها از آن میپرســند ایــن اســت کــه چــرا در شــهرهای کوچک بویــژه مناطــق دورافتــاد­ه پزشــکی اعــزام نمیشــود و آنهایی که طرحشــان به پایان میرســد آنجا را ترک میکننــد و به تهران یا کالنشهرهای دیگر میروند و این یعنی بیعدالتیدر­حوزهسالمت.تجمعوحوزه فعالیت بیشتر پزشــکان ختم میشود به شهرهای بزرگ و البته آنطور که پزشکان اذعان دارند؛ نمیشــود پزشک را به اجبار به مناطق محروم و دورافتاده منتقل کرد.

دکتــر ظفرقنــدی در ایــن بــاره میگوید:«نســبت پزشــک بــه هــر هــزار نفــر جمعیــت در کشــور مــا 1.73 اســت که به نســبت بســیاری از کشــورهای دیگر آمــار مطلوبی اســت اما متأســفانه توزیع پزشک نامناسب است و این بار بهصورت یکنواخت در سراسر کشور توزیع نمیشود. در بســیاری از نقــاط کشــور دسترســی مناسبی به پزشــک وجود ندارد در مقابل در برخــی اســتانها بــا آمار باالی پزشــک روبهرو هستیم. باید به این نکته اشاره کنم پزشــکان نیاز به برخی امکانــات دارند که متأسفانه در مناطق دورافتاده و محروم به آنها دسترسی ندارند و بهطور منطقی باید این حق را به آنها بدهیم که نتوانند در این مناطقخدمتک­نند.

سعیشدهتابا­بومیگزینید­انشجویان پزشکیاینمش­کلتاحدیحلش­ودتانیاز اینگونهمنا­طقنیزبرطرف­شود. ■ سهمیهایهاب­یشترازغیرس­همیهایها

امــا مســألهای کــه در حــوزه پزشــکی از چشــمان بســیاری پنهــان مانــده پذیرش دانشــجویا­ن سهمیهای اســت که در رشته پزشــکی مشــغول به تحصیل میشــوند. برخــی از آنهــا در میانــه تحصیــل بهدلیل اینکه نمیتوانند پا به پای دانشجویان دیگر پیشرفتکنند­ازتحصیلصرف­نظرمیکنند، برخی دیگر هــم بهزور خود را بهخط پایان میرســانند ولی بهگفتــه صاحبنظران این حوزه صالحیتشــا­ن برای طبابت با اما و اگر روبهروست. بررسیهای سازمان نظام پزشــکی نشــان میدهد که نفر اول رشــته پزشکی در دانشگاه تهران با نفر 80 هزارم دریکرشتهود­ردانشکدهپز­شکیتحصیل میکند!رئیسسازمان­نظامپزشکیب­اابراز تأسف در این باره عنوان میکند که ورودی برخی از رشتههای پزشکی در دانشگاههای معتبــر تهــران بــا ســهمیههای مختلــف مشــغول به تحصیل شــدهاند. بــه گفته او 60 درصــد از پذیرفتهشــ­دگان رشــتههای پزشکی سهمیهای و 40 درصد سهمیه آزاد هســتند و تفاوت سطح دانش دانشجویان بشــدت زیاد است و این موضوع به تربیت پزشکان آینده ضربه میزند چراکه برخی با ســطح سواد و دانش باال و در یک رقابت حساسومیلیم­تریوارددان­شگاهشدهاند و برخــی که تعدادشــان هم کم نیســت با دانش کم ولی سهمیه باال!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.