کالدرون خندید، استراماچون­ی غافلگیر شد

استارت 3 امتیازی سرخها و شکست آبیها در دقایق پایانی

Iran Newspaper - - خبر - لحظه چیپ 3 امتیازی مهدی ترابی

گروهورزش/نوزدهمیندو­رهرقابتهای­لیگبرتر، پنجشنبه با برگزاری 4 دیدار آغاز شد تا تنور فوتبال باشگاهی ایران دوباره گرم شود. در دیدار افتتاحیه، پرسپولیس و پارس جنوبی در حالی از ساعت ۰۱:۹۱ در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم رفتند که گابریل کالدرون با دســته گل به تشــویق هــواداران واکنش نشــان داد و البته با انحالل کانون هواداران، لیدری روی ســکوهای آزادی حضور نداشت و تماشاگران خودجوش تیم و بازیکنان را تشویق کردند.

در ایــن بازی تا دقیقــه ۵۱ حمله خطرناکی روی دروازهها انجام نشد ولی در این لحظه ارسال وحید امیری، در مقابل محوطه شــش قدم پارس مقابل پــای محمــد نــادری قــرار گرفــت ولــی ایــن مدافع پیشتاخته سرخپوشان با بیدقتی توپ را به بیرون زد. در دقیقــه ۰۳ پــارس جنوبــی روی ضــد حملــه ســریع در آستانه خلق موقعیت بود که بازیکن این تیم با خطای ســیدجالل حســینی ســرنگون شــد و موعــود بنیادیفــر داور بــازی، نخســتین کارت زرد لیــگ نوزدهم را به کاپیتان پرســپولیس نشــان داد. در دقیقــه ۲۳، ضربه ایســتگاهی مهدی ترکمان در شــرایطی که بوژیدار رادوشــووی­چ واکنشــی روی این ضربــه نداشــت، به تیــر افقــی دروازه برخــورد کرد. در نیمــه دوم، پرســپولیس که بــرای گلزنی عطش داشــت، حمالت خــود را ادامــه داد و در دقیقه ۷۵ دروازه پارس جنوبی را گشود. همکاری مهدی ترابی و علی علیپور در ســمت چپ محوطه جریمه و در میان مدافعان پارس، باعث شــد علیپور توپ را به ترابی برساند و این بازیکن هم با یک ضربه چیپ، تــوپ را از باالی ســر فرنانــدو دخســوس دروازهبان پارس جنوبی به تور رســاند. در ادامه پارس جنوبی برای به تساوی کشاندن بازی تالش خود را افزایش داد ولــی نــاکام بــود و این بازی با همــان یک گل به ســود سرخپوشــان به پایان رســید تا قرمزها شــروع امیدوارکنن­دهای با کالدرون داشــته باشند. سرمربی پرسپولیس بعد از بازی گفت: «از حمایت هواداران تشکر میکنم. به بازیکنانم به خاطر۳ امتیاز تبریک میگویــم. اگر در بازیهــای خانگــی زود گل نزنید، بازی ســخت میشــود ولی ما با تمام سختیها این کار را انجام دادیم.» ■ کامبکسایپا­وتوقفگلگهر­وتراکتور

در دیگر بازیهای پنجشــنبه گلگهر و نساجی در ورزشــگاه امــام علی(ع) ســیرجان بــه مصاف هــم رفتنــد کــه این دیــدار ۱-۱ بــه پایان رســید. در این دیــدار مهرداد عبــدی، بازیکــن گلگهر(۶۳) به اشــتباه دروازه خودشــان را باز کرد اما دو دقیقه بعــد )۳8( علیرضــا ابراهیمی بازی را به تســاوی کشــاند. ذوبآهن در ورزشگاه فوالدشهر، میزبان ســایپا بود کــه در نهایت بــا نتیجه ۳-۲ شکســت خورد. کریســتانو­س(۱۴) و حمیــد بوحمدان(۹۴) بــرای ذوبآهــن و محمدرضــا ســلیمانی (۰۶ و ۳۷) و معیــن عباســیان(۶۶) بــرای ســایپا گلزنی کردنــد. البته اخــراج علیرضا چراغعلــی، بازیکن ذوبآهن(۱۶) به ســایپاییه­ا برای پیروزی در این بــازی کمــک کــرد. نفت مسجدســلیم­ان هــم در ورزشگاه شهید بهنام محمدی پذیرای تراکتور بود که این دیدار بدون گل به پایان رسید. ■ شکستاستقال­لدرلحظهآخر

در یکی از بازیهای حســاس دیروز (جمعه)، اســتقالل و ماشینسازی در ورزشــگاه بنیاندیزل تبریــز بــه مصاف هم رفتنــد. از نــکات قابل توجه تصمیــم آنــدرهآ اســتراماچ­ونی بــرای ترکیــب اصلی حضور شــاهین طاهرخانی و سیدمحســن کریمی بود. در دقیقه ۳، شاگردان رسول خطیبی میتوانســت­ند دروازه ســید حســین حســینی را باز کنند امــا دروازهبان اســتقالل بخوبی فرصت تک بــه تک را از فرید بهزاد کریمی گرفت. چند دقیقه بعد، فرشید اسماعیلی در موقعیتی تک به تک با حامد لک دروازهبان ماشینسازی قرار گرفت ولی ضربــهاش از بــاالی دروازه به بیرون رفــت. با این حــال تالش دو تیم حاصلی نداشــت تا نیمه اول با تســاوی بــدون گل به پایان برســد. در نیمه دوم هــم با اینکــه بازیکنانی مانند شــیخ دیاباته، علی دشــتی و مهدی قائــدی برای اســتقالل به میدان آمدند و این تیم توپ و میدان را در اختیار داشت، ولی نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند. در حالــی که بازی رو به پایان بود، محمد دانشــگر در دقیقه ۳۹ ســامان نریمان جهان را پشت محوطه متوقــف کرد تــا پیام حیــدری بــا کارت قرمــز او را جریمه کند. اتابک زارعی پشت ضربه ایستگاهی ایســتاد و با شــوتی فنی و زیبا، توپ را دور از دستان حســینی به تــور دروازه اســتقالل رســاند. بــازی با همین گل به ســود ماشینســاز­ی به پایان رسید و استراماچون­ی دست خالی تبریز را ترک کرد. ■ خرابیگیتها­واشکالدرسر­ور؛دردسرهوادا­ران

راهاندازی و استقرار سیستم بلیت الکترونیک بههمراهنصب­گیتهایورود­یوشمارهدار­شدن صندلیها از جمله دالیل تعویق رقابتهای لیگ برتر بود اما میتوان گفت که نه مسئوالن به هدف خــود در برقــراری نظم بیشــتر و استانداردس­ــازی رســیدند و نه رفاه بیشــتری شــامل حال هواداران شــد. در بازی پرســپولیس و پــارس جنوبی حدود ۰۱ هــزار هــوادار بــا خریــد اینترنتــی بلیــت راهــی ورزشــگاه آزادی شــدند و بیــش از ۰۱هــزار نفر نیز بدون بلیت از نزدیک نظارهگر این دیدار شــدند تا هم شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی که بلیتفروشــ­ی دیدارهای ســرخابیها در ورزشگاه آزادی را برعهده دارد و هم باشــگاه پرســپولیس، رقمی حدود ۰۵۱ میلیون تومان متضرر شــوند. از دیگر نکات قابل اشاره امکان ورود افراد مختلف با یک کارت ملی بود، به گونهای که پس از عبور یک هوادار از گیت نصب شده این امکان وجود داشت که کارت ملیاش را به فرد دیگری بدهد و از همان گیــت عبور کند. در مورد دیگر نیز میتوان به عدم امکان خرید بلیت اینترنتی برای افراد کمتر از ۵۱ سال اشاره کرد، افرادی که هنوز کارت ملی دریافت نکردهانــد. از ســویی خــراب شــدن و قفــل شــدن گیتهای مکانیزه ورزشــگاه آزادی و ایجاد اشکال در ســرور ســایت بلیتفروشــ­ی مشــکالت زیادی بــرای هوادارانــ­ی که خــود را به ورزشــگاه رســانده بودند، به وجود آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.