شهال‌بهروز‌یراد‌سهمیه‌پارالمپیک‌۰2۰2‌گرفت

Iran Newspaper - - خبر -

ســومین روز از مســابقات قایقرانــی آبهــای آرام قهرمانــی جهــان در مجارســتان برگزار شــد و شــهال بهــروزیرا­د نماینــده پارا کانو، موفق شــد به مدال برنز جهان برسد و سهمیه پارالمپیک ۰۲۰۲ توکیو را کسب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.