عرب‌استعفایش‌را‌تکذیب‌کرد

Iran Newspaper - - خبر -

ایرج عرب، مدیرعامل پرســپولیس در پایــان دیدار این تیم با پارس جنوبی جــم یــک بار دیگر خبر اســتعفایش را تکذیب و تأکید کرد که شــنبه (امروز) در دفتر کارش در باشــگاه حاضر میشود. البته گفته میشود فردا جلسهای سرنوشتساز در باشگاه تشکیل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.