ساعت‌12‌امشب؛‌نبرد‌جذاب‌لیورپول-‌آرسنال‌در‌لیگ‌جزیره

Iran Newspaper - - خبر -

هفته ســوم از فصــل جدید لیگ برتــر فوتبال انگلیــس از ســاعت ۰۳/۳۲ دیشــب بــا دیدار اســتون ویال بــا اورتون شــروع شــد امــا نقطه اوج هیجــان در آخریــن مســابقه امشــب کــه از ســاعت ۱۲ آغــاز میشــود، شــکل میگیرد. آن زمــان کــه لیورپــول و آرســنال در آنفیلــد رودررو میشــوند و اهمیــت آن نــه فقــط در بزرگــی نــام آنهــا بلکــه در این نکته اســت که در دو هفتــه اول ایــن فصــل فقــط همیــن دو تیــم توانســتها­ند هــر دو بازی نخســت خود را ببرنــد و اگــر ســرخهای آنفیلد یک پلــه باالتر از قرمزهــای شــهر لندن ایســتادها­ند، فقط به ســبب تفاضــل گل بهترشــان اســت. لیورپول شــادمان از قهرمانــی اخیــرش در ســوپرجام اروپــا، تیمــی را مقابــل خــود میبینــد کــه در دومیــن فصــل ســرمربیگر­ی اونــای امــهری اسپانیایی، سوداهای بزرگتری را در سر دارد و دیروز هم به دو بازیکن مازاد خود شکودران مصطفــی و محمد الننی حکم کــرد تا قبل از اتمــام نقــل و انتقالهــا­ی تابســتانی بــه تیــم دیگری بروند. یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپــول نیــز چنــان از تیمش مطمئن اســت کــه دیروز گفــت نگــران طوالنی شــدن دوران درمان آلیســون، دروازهبان مصدوم و برزیلی تیمش نیســت زیرا ادریــان در هفتههای اخیر بخوبی توانســته اســت جای آلیسون را بگیرد. مانه، فرمینیو و البته صالح، امیدهای نخست لیورپول برای گلزنی در مســابقه شــنبه شــب هستند و آرسنال نیز چشم به اوبامیانگ، ژاکا و الکازت بسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.