عصر‌جدید‌تلویزیون‌ایران‌برای‌زنان‌

Iran Newspaper - - خبر - روزنامه نگار

کتــــاب برنامـــــ­ـــــه تلویزیونــ­ى پرمخاطــب «عصــر جدیــد» بــه آخریــن بــرگ خــود رســید. بیش از ۴2 میلیــون رأی مردمى در ســبد ۵ فینالیســت برنامــه عصر جدید ریخته شــد تا در ســاعتهای اولیه بامــداد جمعــه، محبوبترین اســتعداده­ا شــناخته و در این برنامه مشخص شــوند. فاطمه عبادی هنرمند نقاشــى با شــن اهل بندر ماهشهر خوزســتان ۶ میلیــون و ۴۴۵ هــزار و ۴۶9 رأی را از آن خــود کرد تــا در صــدر آخریــن محفل عصر جدید بنشــیند. نفــر دوم «محمــد زارع» بود؛ و ۵ میلیــون و ۶19 هــزار و 2۶3 رأی بهدســت آورد. «پارســا خائف» کودک خوش صــدا ۵ میلیون و ۷1۷ هزار و ۴۶ رأی را به خــود اختصاص داد و در جایگاه ســوم ایســتاد. نفر چهارم «ســعید فتحى روشن» بود که موفق شــد 3 میلیون و 8۴1 هزار و 13۴ رأی کسب کند. گروه «دختران نینجا» هم با 3 میلیون و ۷8 هزار و ۷8۷ رأی توجهى میلیونى را به ســوی خود جلــب کردند و گفتنــد که هزاران دختر ایرانى را به باشگاههای ورزشى کشاندهاند. خبــر و اتفــاق درخشــان بــود: فاطمــه عبــادی هنرمنــدی از خطه خوزســتان نفر اول مســابقه اســتعدادی­ابى عصــر جدیــد شــد. اهمیت واقعه نه بهدلیل زن بودن او، نه چون او یک هنرمند است و نه چون او از ناحیهای محاصره شــده در شــن و گرد و غبار مىآید، نه چون هوا ندارد نه چون خوزســتان اســت نه چون مردمى بهظاهر فراموش شدهاند، بلكه چون همه این روایتها را یک دســت و چند مشــت شن روبهروی مخاطبمىگذا­ردزیباست.

او روایتگــر زنــان خوزســتان اســت؛ زنانى كــه به دنیا مىآینــد تــا فراموشــى را به خاک بســپارند و از شــنها زندگى بسازند. آنها به دنیا مىآیند تا صدای بغضشده در گلوشــان را با مشــتى شــن به همه برســانند. فاطمه عبادی زنى اســت كه داستانهای روایت شده از سالها محرومیت و درحاشیه ماندن زنان و مردان را با فقط با یک مشت شن درقلبهایما­ن كاشت. یكپارچگى و به همدوختن زنهایى كه او روایت مىكند تماشاچىها را حیــرت زده كرد. او با همین زنها زندگى مىكند، خلق مىكند، پرورش مىدهد، مىمیراند تا زندگى ببخشــد و ایــن بخشــش زندگــى آخریــن تصویری اســت كــه او روایت مىكند و مگر نه اینكه زنان آفریننده و بخشــنده زندگى هســتند؟ مگــر نه اینكه ما زنان خالــق و پرورش دهندهایم؟

در ایــن میان مــا تماشــاچیا­ن حیــرتزده و بغض درگلــو مانــده، در فكر آن هســتیم كه چه اســتعداده­ا و چــه زنها كه در پــس این بىخبری و نــگاه نكردن و نجستنشــان در گوشــه و كنــار ایــن آب و خــاک، شــن و خــاک مىخورنــد و پشــت ایــن تصویرهــای خاكى و غبــارزده و به یغما رفته فراموش مىشــوند. فكر كنید چه فرصتها كه از دست مىرود چه امیدها كه خاک مىخــورد و چــه زنهــا كــه بــا تعصبهــای كوركورانه پدران و برادرانشــ­ان فراموش مىشــوند. فكر كنید اگر ایــن تنگنظریها نباشــد و زنهای فراموششــد­ه در گوشه و كنار این سرزمین بتوانند هنرشان، حرفشان، توانایىشــ­ان و البتــه دردشــان را در فرصتهایــى اینچنین عرضه كنند چه خوب خواهد شد. اینجاست كه نقش رسانه ملى پر رنگتر از قبل مىشود؛ مسیری كــه عصر جدید تلویزیــون ایران پیــشروی زنان ایران قرار داد بىشــک فرصتى تاریخى است و بهطور حتم مایــه امید بــرای زنانى خواهــد بود كه بهدلیــل دوری از پایتخــت و نداشــتن ابــزار اعــالم وجــود، از مقابــل چشــمهای مــا دور افتادهانــ­د. عصر جدیــد تلویزیون ایران امید بخش اســت و الهامدهنــ­ده برای زنانى كه فكــر مىكنند فراموش شــدهاند. فكــر مىكنند حذف شــدهاند امــا 6میلیــون و 544 هــزار و ۴۶۹ شــهروند ایرانى از صدای رسای تلویزیون ایران به دنیا گفتند ما مىبینیم، مىشــنویم و مىخواهیم دنیا شما را ببیند و درک كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.