سیگنالهای تورم نقطه به نقطه

Iran Newspaper - - صفحه اول - اسعداهلل رضایی دکترای اقتصاد پولی

نتایــج نرخ تــورم مــرداد ماه 1398 که توســط مرکــز آمار ایران منتشر شد نشان دهنده کند شدن رشد قیمتها در مرداد ماه اســت. بر اســاس این گزارش نرخ تورم ماهانه کل کشور 0.6 درصد اعالم شده است و این در حالی است که نــرخ تورم ماهانــه در تیر مــاه 1398 عــدد 2.8 درصد بود که از کم شــدن میــزان افزایش ماهانه قیمت کاالها و خدمــات حکایت دارد. این عدد تــورم ماهانه، میانگینی از تغییــرات قیمــت تمــام کاالهــا و خدمــات موجــود در ســبد خانوار را شــامل میشــود، اما برای بررســی بیشتر و بیــان اینکــه تغییرات قیمت کــدام گــروه از کاالها منجر به کاهش تــورم ماهانه شــده اســت باید تغییرات قیمتی گروههای تفصیلیتر کاالیی را بررســی کنیم. نــرخ تورم ماهانه دو گروه عمده کاالیی «خوراکیها، آشــامیدنی­ها و دخانیات» و «کاالهــای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب -0.5 و 1.2 اســت و همانطور که مالحظه میشود گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش قیمت مواجه بودهاند که دلیل اصلی این کاهش قیمت، منفی شــدن تورم ماهانه در گروههای کاالیی «سبزیجات (سبزیها و حبوبات)»، «میوه و خشکبار» و «قند و شکر و شیرینیها» است که به ترتیب با ‪-6 ،-11.9‬ و -0.3 درصد بیشترین کاهش قیمــت در بین اقالم خوراکی را داشــتهاند. البته الزم به ذکر اســت که گروههای «چای، قهوه، کاکائو، نوشــابه و آبمیوه»، «گوشــت قرمز و ســفید و فرآوردههای آن» و «شــیر، پنیــر و تخم مرغ» به ترتیــب بــا ‪4.0 ،10.2‬ و 3.7 درصد با افزایش قیمت ماهانه مواجه بودهاند که برایند این تغییرات بههمراه ضرایب اهمیت آنها در نهایت منجر به تورم ماهانه منفی در گروه «خوراکیها، آشــامیدنی­ها و دخانیات» شده است. نرخ تورم ماهانه گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» 1.2 درصــد بوده کــه گروههای «حملونقل» و «ارتباطات» بــه ترتیب با -0.7 و -0.3 درصد بیشــترین کاهش و گروههای «مبلمــان و لوازم خانگی و نگهداری معمــول آنهــا» و «هتــل و رســتوران» بــه ترتیب بــا 2.3 و 1.7 درصد بیشــترین افزایش قیمت ماهانه را داشتهاند.

اطالع بعدی در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای است که در مرداد ماه 1398 به 41.6 درصد رســیده است. نرخ تورم نقطهای از فروردین 1397 که همزمان با شروع نوسانات ارزی بود شروع به افزایش نموده و این روند افزایشی تا اردیبهشت 1398 تداوم داشته است و در اردیبهشت امسال نرخ تورم نقطهای به 52.1 درصد رســید و بعد از آن روند کاهشــی نرخ تورم نقطهای شــروع شــد بهگونــهای کــه در تیر ماه این نرخ با کاهش 4.1 واحد درصــدی به 48 و در مرداد ماه با کاهش 6.4 واحد درصدی به 41.6 درصد رسید.

در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ســاالنه به عدد 42.2 درصد رسید که در مقایســه با همین نرخ در تیر ماه ‪1.6 ،1398‬ واحد درصد افزایش داشــته است. البته میزان افزایش نرخ تورم ساالنه در ماههای اخیر روند کاهنده داشته است به گونهای که در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد میزان افزایش در نــرخ تــورم ســاالنه بــه ترتیــب ‪2.8 ،3.4 ،3.6 ،3.7‬ و 1.8 درصد بوده اســت. بررســی این روند نشــان میدهد که در ماههای آتی نرخ تورم ساالنه هم با روند کاهشــی مواجه خواهد شد. همچنین با مقایســه نرخ تورم نقطهای و ساالنه در ماههای اخیر نیز میتوان چشــمانداز نرخ تورم ســاالنه را بیــان نمود. نرخ تورم نقطهای ســریعتر به نوسانات قیمت (افزایش و کاهش) واکنش نشان میدهد و میتــوان از آن بهعنــوان شــاخص پیشنگــر نــرخ تورم ســاالنه اســتفاده کرد. همانگونه که در زمان شــروع افزایش قیمتها، ابتدا نرخ تورم نقطهای شروع به افزایش نمود و ســپس نرخ تورم ســاالنه به گونهای که در 16 ماه اخیر همواره نرخ تورم نقطهای بیشتر از نرخ تورم ساالنه بوده است، بنابراین با توجه به شروع روند کاهشــی نرخ تورم نقطهای در ماههای اخیر انتظار میرود در ماههای آتی نرخ تورم ساالنه هم روند کاهشی داشته باشد. اما فارغ از دادههای آماری، زمانی که اعالم میشــود شــتاب تورم کاهش پیدا کرده است، به معنای کاهش سطح قیمتها نیست، بلکه به معنای کند شدن سرعت روند افزایش قیمتهاست. این بدان معناست که قیمتها همچنان مشمول افزایش میشوند، اما بهطور قطع با سرعت و شتاب کمتری شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود که البته این روند بتازگی آغاز شــده و اگر شرایط اقتصادی با تغییر چشمگیری مواجه نشود همچنان میتواند در آینده ادامه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.