روحانی: امروز با تضعیف دولت کسی تقویت نمیشود

Iran Newspaper - - صفحه اول -

میکنیمهرگا­ه الزم باشــد جمهوری اسالمی را در تطبیق با گفتما ن انقالب بازنگری و اصالح بود فشــارها طــی یکســال اخیــر فزاینــده بــوده و مــردم همچنــان در سختیاند اما در ماههای اخیر تورم کاهنده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.