رهبرانقالب­دبیرکلمجمع­جهانی اهل بیت(ع) را منصوب کردند

Iran Newspaper - - News -

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در حکمــی حجتاالســا­لم والمســلمی­ن رمضانی را به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطالعرســا­نی دفتر رهبر معظم انقالب، متن حکم به این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم

جنــاب حجتاالســا­لم والمســلمی­ن آقــای حــاج شــیخ رضــا رمضانــی دامتوفیقه

به پیشــنهاد اعضای محترم شــورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع)، جنابعالی را که از تعهد و سوابق علمی و تجربه طوالنی فعالیت در خارج از کشــور بهرهمند هســتید، بهعنــوان دبیرکل آن مجمع منصــوب میکنم. امید اســت با رویکرد تحولگرا و متناســب با شرایط حســاس بینالمللی و جایــگاه مهم پیــروان اهلبیت علیهمالســ­الم و نیز با اســتفاده از نیروهای فکــری، جوان، کارآمد و مجرب و نیز ارتباط مؤثر با علماء و اندیشــمند­ان و بویژه اعضای محترم شورای عالی و مجمع عمومی در نشر معارف اسالم ناب و وحدت امت اســالمی موفق و مؤید باشــید. الزم میدانم از زحمات و تالشهــای مخلصانــه و دیرپــای جناب حجتاالســا­لم آقــای اختری در مدیریــت مجمع محترم تشــکر نمایم. توفیق همــگان را در انجام وظایف محوله از حضرت حق مسألت دارم. سیدعلی خامنهای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.