امروز روز حمایت بیشتر از دولت و خدمت بیشتر به مردم است

Iran Newspaper - - News -

حجتاالســا­لم والمســلمی­ن ســید حســن خمینــی در مراســم تجدیــد میثــاق رئیــس جمهــوری و اعضــای هیأت دولــت با آرمانهای امــام خمینی(س)، ضمن تبریک هفتــه دولت گفت: امروز روز حمایت بیشــتر از دولت و خدمت بیشتر به ملت است. به گــزارش جمــاران، وی افزود: اگر خدمتی میشــود، مرهــون تــالش همــه کســانی اســت کــه در جمهــوری اســالمی تــالش میکننــد و اگر کاســتی وجــود دارد هم معلول همه کســانی اســت که در ایــن مجموعه نقش دارنــد. حجت االســالم خمینی بــا بیان اینکــه خطاها، قصورهــا، تقصیرهــا و تحمیلهــای خارجــی عواملــی اســت کــه میتواند مشــکالت بســیار زیاد فراهــم آمده را بیشــتر کنــد، ادامــه داد: همــه بخوبــی میدانیــم که یک دولــت نابخرد در ایاالت متحده بــا همراهی رژیم صهیونیستی که گستاخانه طالب فروپاشی ملت ایران اســت و از جمهوری اســالمی فراتر میاندیشــد، امروزه ظلم بسیار وسیعی را متوجه کشورمان کرده است. وی تأکید کرد: جــا دارد همه ارکان حکومت و مردم به دولت که در سنگر اول خدمترسانی است کمک کنند و با تالش بیشتر در همه عرصهها، این امید را در مردم فراهــم بیاورند که میتوانیم از این مســیر صعب عبور کنیــم. یــادگار امام در پایان با اشــاره به ســخنان رئیس جمهــوری مبنی بر تثبیــت وضعیت اقتصادی کشــور، گفــت: امیــد داریــم بتوانیــم رشــد مثبتــی را در فضای اقتصــادی کشــور شــاهد باشــیم. همــت بــاالی دولت، ارکان نظــام و تــک تک مردم میتوانــد این امر مهم را بیشتر فراهم آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.