«گفتوگو» تقویت کننده شکوفایی اجتماعی است

حسینی، سرپرست آموزش و پرورش در گفتوگو با «ایران»: گروه سیاســی/

Iran Newspaper - - News -

ابتــکار جدیــد رئیس جمهــوری و علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت بــرای نهادینــه کــردن گفتوگــو در ســطوح مختلــف ظاهــراً مــورد توجه قرار گرفته اســت. تأکید بر گفتوگوهای اجتماعــی ناظر بر تبــادل نظرها انتقال نقدهــا و دیدگاههــا­ی کارشناســی بــه مجموعــه دولــت و زمینهســاز­ی بــرای تفاهمهای منتهی به راه حل مشــکالت اســت. ســیدجواد حســینی، سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش هــم در گفتوگویی بــا «ایران» ضمــن تأکید بر اجرای این برنامه، گفتوگو را زمینه ساز تقویت شــکوفایی اجتماعــی در جامعه میداند.

پــروژه گفتوگوهــا­ی اجتماعــی مدتــی اســت که در دولت در حال انجام است. هم در کلیت دولت و هم در حوزه وزارت آموزش و پرورش که شــما در آن در حال فعالیت هستید، اهمیت این کار را چقدر میدانید؟ با توجه بــه اینکه تنها چند ماه از این تصمیم دولــت میگذرد، نبود آن تاکنون چه تبعاتی داشته است؟

یکــی از مفاهیمــی کــه از پیــش مقدمــات توســعه بــه حســاب میآیــد، «شــکوفایی اجتماعی» است. شکوفایی اجتماعــی را ایــن گونــه معنــا میکننــد: زمانی کــه در میان مردم یک جامعه به لحاظ نگرشــی و ذهنی این احســاس به وجود بیاید که کشور و نظامشان در حال حرکــت رو بــه جلو اســت. در مقابل این معنــا هــم میگویند اگر در یک کشــوری شــکوفایی اجتماعی نباشد، یعنی حس ذهنی مردم این اســت که کشورشــان رو بــه جلــو حرکــت نمیکنــد و انرژیهای جامعــه در خدمت اهــداف و آرمانها و توسعه بسیج نمیشود.

پــس بــرای اینکــه ایــن شــکوفایی را ایجــاد کنیــد یکــی از کارهــای مهــم این است که اول سیاستها و دوم، عملکرد خود را به اطالع مردم برســانید و ســوم کــه از همــه مــوارد مهمتــر اســت اینکه، خواســت و مطالبــه مــردم را بــه دولــت انتقال دهید. این کار البته توســط خیلی از عوامل انجام میشــود. وسایل ارتباط جمعــی، احــزاب و گروههــای سیاســی، نخبــگان و صاحبنظران همین وظیفه را برعهــده دارنــد. بــرای اینکــه ایــن کار بتوانــد نظــام بهتــری پیــدا کنــد، در گرو تشــکیل میزهــای گفتوگــو اســت. در مســئولیت قبلــی کــه برعهــده داشــتم (معاونت سیاســی اســتاندار­ی خراسان رضــوی) 8 میــز گفتوگــو ایجــاد کــرده بودم. میز گفتوگو با اقوام، اهل تسنن، دانشجویان، کارگران، بانوان، جوانان ...و االن هــم معتقدم که بایــد میز گفتوگو با فرهنگیــان، معلمــان، دانشآموزان، اولیــا، مدیــران، بازنشســتگ­ان و از همــه مهمتــر صاحبنظــرا­ن حــوزه تعلیــم و تربیــت و تشــکلهایی کــه معلمــان دارنــد، ایجاد شــود. البته اولین نشســت بــا تشــکلها را بــه همــراه آقــای ربیعی آغــاز کردیــم و بعــد از آن هــم مــن بــا صاحبنظــرا­ن دانشــگاهی آن را ادامــه دادم. بــا گروههــای معلمــان و دانشآمــوز­ان و بازنشســتگ­ان ادامــه دادم. هــر چقــدر گفتوگوهــا­ی خود را بــا شــرکایمان در امور تعلیــم و تربیت بیشتر کنیم اول مشــارکت آنان را بیشتر خواهیــم کرد و دوم آن پدیدههایی را که گفتــم منجــر به توســعه میشــود یعنی شــکوفایی اجتماعــی را بهتــر میتوانیم محقق کنیم. کدام گرهها قرار اســت با برگزاری چنین نشستهایی و تشــکیل میز گفتوگو باز شود؟ کدام مشکالت مشخصاً وجود دارد که میتوان با این شیوه حل کرد؟

ممکــن اســت کــه جامعــه مخاطب ما که بــه طور مشــخص دانشآموزان و اولیای آنها و همچنین معلمان هستند از بسیاری از سیاستهایی که در آموزش و پــرورش وجــود دارد اطــالع نداشــته باشــند که این نشســتها، گفتوگوهای مــا را بــه ســمع و نظرشــان میرســاند. خوبــی دیگــر این نشســتها این اســت که وقتی از سیاســتهای ما باخبر شوند اشــکاالت را تصحیح میکننــد. ما هم از ایدههــا و انتقادهــا و پیشــنهاده­ای آنهــا باخبــر میشــویم و ایــن ســه منجــر بــه ارتقای نظام تعلیم و تربیت میشود. برنامه سیستماتیک هم برای آن دارید؟

میزهای گفتوگو را طراحی میکنیم. فکری برای تقویت صنــوف در این زمینه کردهاید و یــا اینکه نمایندگــی طرفهای گفتوگو را تعمیق کنید؟

در آمــوزش و پرورش خراســان چند طــرح را اجــرا کــردم. البتــه نمیخواهم بگویــم کــه ایــن طــرح در تمــام کشــور اجرایــی شــود. مــن در آنجــا 5 پارلمــان تشــکیل دادم. پارلمــان معلمــان، دانشآمــوز­ان، اولیا، مدیــران مدارس و مجــازی. دوم اینکــه انجمنهای علمی معلمــان ریاضــی، علــوم و فیزیــک را تقویت کردیم. 200 درصد رشــد کردند. ســوم اینکــه میزهــای گفتوگــو را دایــر کردیــم تا بــه صورت نظاممنــد طراحی شــود. روز پنجشــنبه را بــه اســم «مدام» نامگــذاری کــرده بودیــم. «م» یعنــی معلمان، «د» یعنی دانش آموزان، «ا» یعنی اولیا و «م» دوم هم یعنی مدیران مدارس.

هیــأت رئیســه همیــن پارلمانهــ­ا میآمدنــد و بــا مــن و معلمــان گفتوگوهــا­ی نیــم ســاعته داشــتند و مطالــب را انتقــال میدادنــد. بنابرایــن معتقدیم که این کار دولت بیش و پیش از همــه بایــد در آمــوزش و پــرورش بــه صورت نظاممند رشد پیدا کند و این کار را هم به امید خدا انجام خواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.