با وثیقه01 میلیاردی دو نماینده بازداشت شده آزاد شدند

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه، یک عضو هیأت رئیســه مجلس از آزاد شدن دو نماینده بازداشت شده خبر داد. یک عضــو هیــأت رئیســه مجلــس در گفتوگو با ایســنا، گفت: از اولین ساعات اداری روز شنبه فرآیند تودیع وثیقه در اداره ثبت اســناد و دادسرا برای دو نماینده بازداشــت شــده در ارتباط با پرونده ســایپا طی شــد و این افراد نهایتاً بعدازظهر دیروز از زندان اوین آزاد شــدند. به گفته وی، وثیقه تعیین شده برای هر یک از این دو نماینده 10 میلیارد تومان بوده است که با تودیع این وثیقه، تا تعیین تکلیف پرونده آزاد شدند. محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان ابهر و زنجان چهارشنبه گذشته در ارتباط با پروندهای درخصوص فروش محصوالت شــرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.