خاطره روزنامهنگا­ر امریکایی از احمدینژاد

Iran Newspaper - - News -

شــنیدیم که،«مایــک ایوانــس»، روزنامهنــ­گار امریکایــی طرفــدار اســرائیل بــا نگارش مطلبــی در روزنامه «جروزالم پســت» اســرائیل، خاطــرهای از مصاحبــه خود با احمدینــژا­د (در نیویــورک) در دوران ریاســت جمهوری او نقل کرده اســت. به گزارش عصرایران، او نوشته است: «احمدینژاد به من گفت در جریان سخنرانی در سازمان ملل نــوری بــه مدت 28 دقیقــه او را در حصــار خود گرفته بــود و هیچ یک از حاضران در ســالن حتــی پلک نمیزدنــد. او همچنین به من گفت دلیل اینکه ایرانیها 62 سال عمر میکنند و صهیونیستها 82 سال، به خاطر این اســت که اســرائیل موشهایی آلوده به ســم را به مزارع مــا میفرســتد تا محصــوالت کشــاورزی ایرانیان را مســموم کنند. من گفتم آیا شوخی میکنید؟ گفت به هیچ وجه. اگر پروتکلهای بزرگان صهیونیست را بخوانید، خودتان میفهمید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.