سرنوشت اقتصاد غرب در دست ایران است

مدیر انستیتوی مطالعات پیشرفته دفاع ملی فرانسه:

Iran Newspaper - - News - راضیه خوئینی

«کارولین گالکترو»، مدیر اندیشکده «ژئوپراگمــ­ـــــــــا» و «انســـــــ­ــتیتوی مطالعــات پیشــرفته دفــاع ملــی فرانســه» در مقالهای، ضمن تأکید بر ضرورت نزدیکی اروپا به روسیه، نوشــته کــه ایــران دســت برتــر را در منطقه خلیج فارس دارد.

در بخشــی از ایــن مقالــه آمــده است: بی اعتباری سیاسی و اخالقی ایــاالت متحده، بخصــوص از زمان ورود دونالــد ترامــپ به کاخ ســفید بــه اوج رســیده اســت. ایــن رئیــس جمهــوری غیرقابل پیشبینی غالباً سیاســتهای­ش بی ثبــات و در حال تغییــر اســت و بــرای بقــا در مقابل چیــن، اغلــب درحــال فشــار وارد کردن به بازیگران درجه دوم است، تاحــدی که بــه طــور سیســتماتی­ک تمامــی ســازوکاره­ای گفتوگــوی چندجانبه را ازبین برده است.

وی در بخشــی دیگــر از ایــن مقالــه آورده اســت: بدیهــی اســت کــه تحمل تحریمهای شــدید نفتی برای تهران مشکل است. جمهوری اســالمی بــه تالفی توقیــف نفتکش گریــس 1 به درخواســت امریــکا، در نزدیکــی جبلالطــار­ق در 4 ژوئیــه گذشــته، نفتکــش انگلیســی MTRIAHpuis را روز 13 ژوئیــه توقیف کــرد و روز 19 ژوئیــه نفتکــش اســتنا ایمپرو را توقیف کرد.

ایــن محقــق فرانســوی افــزوده: تهــران در حــال حاضــر تهدیــد میکنــد کــه تنگــه هرمــز را میبندد (تنگــهای کــه یــک ســوم صــادرات هیدروکربنـ­ـی جهــان از آن عبــور میکند) گذرگاهی که در مکانهایی بســیار باریــک میشــود و آبهــای بینالمللی را تشــکیل میدهد. این در حالــی اســت کــه مجوز اســتفاده بینالمللــ­ی در برخــی شــرایط تنها بــرای امضاکننــد­گان کنوانســیو­ن بینالمللــ­ی دریانــورد­ی 1982 میباشــد. الزم به توضیح اســت که دولت ایران این کنوانسیون را امضا کــرده ولی هنــوز به تصویــب نهایی نرسانده است، اما بر اساس حقوق معاهــدات، ملــزم به رعایــت مفاد آن تــا زمانی اســت که امضای خود را پس بگیرد. ایران در زمان امضای این کنوانســیو­ن اعالم کردهاست که حق «عبــور ترانزیتی» (کنوانســیو­ن 1982 حقوق دریاهــا) از تنگه هرمز را فقــط در مورد کشــورهایی رعایت خواهــد کرد که آنها هم این ســند را امضا کرده باشــند. همچنین عنوان میکند که درباره کشورهایی که این ســند را امضــا نکــرده باشــند همان قاعده «عبور بی ضرر» (کنوانسیون 19۵8 ژنو) در تنگهها حاکم است.

گالکتــرو نوشــته: درســت اســت کــه واشــنگتن روز بــه روز بــر آتــش درگیریهــا­ی نفــت میدمــد و بــه تازگــی اقــدام بــه تحمیــل غیرقانونی تحریمهایی جدید علیه محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه ایــران کرده اســت که شــاید آخرین و باکفایتتری­ــن مذاکــره کننــدهای باشــد که میتوانــد افزایش تنشها را متوقف کند. بنابراین باید پرســید چــه کســی صلــح میخواهــد؟ چه کســی خواهــان جنــگ اســت؟ از تحریــکات کودکانه به نظر میرســد که برخی مقامات حس مســئولیت در قبــال صلــح جهانــی را بــه طــور کامل از دست دادهاند.

زیــرا اگــر واقعــاً تهــران اقــدام بــه بســتن تنگــه هرمــز کنــد و عبور تانکرهــای نفتــی از ایــن باریکــه ممنــوع شــود، شــاهد انفجــار قیمتهای نفــت خام خواهیم بود و بــه ســرعت هزینههــای غیرقابــل تحملــی را بــر اقتصــاد جهانــی تحمیــل خواهــد کــرد و یــک رکــود وحشتناک رخ خواهد داد.

به نوشــته وی، بنابرایــن آنچه از ظواهــر پیدا اســت اینکه سرنوشــت اصلــی ایــاالت متحــده و اقتصــاد غرب در دســتان ایــران قــرار گرفته اســت. ایــن «فشــار حداکثــری» که ترامپ بی پروا همچون یک پیروزی آن را علیه تهران اعمال میکند، دو مفهوم دارد. این سیاست دیوانه وار واشنگتن که وانمود میکند با اجبار میتوانــد محدودیتهــ­ای توافــق هســتهای ســال 2015 را گســترش دهد (انتظــاری کامــالً آرمانگرایا­نه یــا فریبــی بــرای دامــن زدن به یک جنــگ اســت) در واقــع شکســتی آشــکار را برای امریــکا ثبت میکند. قطعــاً لنــدن بــه وســیله بوریــس جانســون، نخست وزیر جدید خود، که شجرهنامه شخصیاش نشان از وفاداری شدید به امریکا دارد، طبق معمــول انتخابــی «خیلــی بزرگ» کرد که از شواهد آن توقیف نفتکش ایرانــی گریــس 1 اســت. امــا آلمان خودش را خیلــی محتاط جلوه داد و به دنبــال فرصت و ســودجویی از سیاستهای فرانسه گام برداشت.

در واقــع پاریــس بــا درخواســت واشــنگتن مبنــی بــر ایجــاد ائتــالف بــرای تضمیــن کشــتیرانی در تنگــه هرمز مخالف است و سعی میکند بــه توافقنامــ­ه در حــال احتضــار (برجــام) بچســبد. از نشــانههای اشــتباه فرانســه تالش و درخواست بــرای حــل مســائل موشــکهای بالســتیک بــرای جلــب رضایــت و خرسندی واشنگتن و تلآویو است. بنابرایــن ما یک بار دیگر ناخودآگاه اشتباه بازی کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.