103 رأی دیوان عالی به نفع دولت

Iran Newspaper - - News -

معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری از کاهــش 05درصــدی ایــرادات هیــأت تطبیــق بــه مصوبــات دولــت در دوسال گذشــته خبر داد و گفت: مصوبات هیأت وزیران طی ســالهای گذشــته ســیر حقوقی بهتری را طی کرده است و ایرادات حقوقــی کــه هیــأت تطبیــق بــه مصوبــات دولــت وارد میکنــد، کاهــش 05درصدی داشــته اســت. بــه گــزارش «ایــران»، لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دســتگاهها­ی اجرایی با حضــور معاونان و مدیــران کل حقوقی وزارتخانهه­ا و دســتگاهها­ی اجرایــی کشــور، همچنین از صــدور 103 مــورد رأی در دیوان عدالــت اداری درخصــوص مصوبات هیــأت وزیران به نفــع دولت خبر داد و گفــت: این وضعیت نشــان دهنــده عملکرد درســت بخشهای حقوقی و تأیید مصوبات هیأت وزیران از نظر حقوقی است. وی با اشاره به گستردگی دســتگاهها­ی دولتی و اجرایی در کشــور، بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشــتر در تصمیمگیریه­ــا و اقدامــات دســتگاهها­ی دولتــی تأکیــد کــرد و افــزود: تالش شــده عالوه بر هماهنگــی داخلی بین دســتگاهها­ی دولتی و اجرایی، هماهنگی بهتر و بیشتری با سایر قوا ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.