معاونهماهن­گیوزارتکشو­رمنصوبشد

Iran Newspaper - - News -

وزیر کشور در حکمی سید سلمان سامانی را به سمت معاون هماهنگی وزارت کشــور منصــوب کرد. به گزارش ایرنــا، عبدالرضا رحمانی فضلی این حکــم را در پی تغییر ســاختار و ایجــاد معاونت هماهنگی در وزارت کشــور صادر کرد. ســامانی همزمان ســمت سخنگویی وزارت کشــور را نیز برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.