سیگنا‌لهای‌تورم‌نقطه‌به‌نقطه

Iran Newspaper - - News -

در تبیین و بررســی علل بروز این رخداد یعنی کاهش شتاب نرخ تــورم عواملی وجــود دارد که مهمتریــن آنها را میتــوان اینگونه برشــمرد. نخســت بایــد به یکــی از عوامــل مهم و اثرگــذار یعنی ثبات نســبی در نرخ ارز اشــاره کرد که در ماههای اخیر به وضوح خود را نشــان داده اســت. ایــن رخداد بدان معناســت که بــا ثبات نــرخ ارز قیمت کاالهایــی که ارتباط مســتقیم بــا ارز دارد، از تغییــرات قیمتــی کمتــری برخوردار شــده و تا حــدودی به ثبات رســیدهاند. نکته بعدی آنکه بیشــترین کاهش قیمت را در کاالهایی همچون میوه و ســبزیجات شــاهد بودهایم. کاالهایی که در فصل برداشــت و عرضه بیشــتر قرار دارند. این یعنی مثبت بودن تولید داخلی زمینه کاهش قیمت را فراهم کرده است. عامل مهم دیگر به سیاستهای دولت در کنترل و مدیریت قیمتها ارتباط دارد. در واقع دولت در چند ماه گذشته با تمرکز بیشتر بر کاالهای اساسی و خوراکی توانســته ثبات نســبی در قیمت این اقالم ایجاد کند که البته گزارش مرکز آمار هم کــه پیشتــر به توصیــف آن پرداختیم، گواه این مدعاســت. در واقع نــه تنها دولت توانســته تــورم کاالهای خوراکی را کنتــرل کند بلکه در مرداد ماه شــاهد تورم منفی در این نوع کاالها بودهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.