دیگرمنتظرق­بضبرقنباشی­د

Iran Newspaper - - News - عطیه لباف /

صدور قبوض برق از نیمه شهریور ماه متوقف میشود. از ایــن تاریخ به بعد تمام مشــترکان باید بــه صورت آنالین قبوض خودرادریاف­توپرداختکن­ند.دیگرقبضیدر­بخانهنخواه­دآمد. اگر مشترکی شماره تلفن خود را ثبت نکند، بزودی با مشکل مواجه خواهد شد. در این باره گپ و گفتی با حســین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انجام دادهایم. ■ ً طرححذفقبوض­کاغذیدقیقا­ازچهزمانیا­جرامیشود؟ تا51 شهریور ماه باید این طرح را اجرایی کنیم. نه تنها در شهر تهران بلکه در کل ایران از 15 شهریور به بعد قبوض کاغذی حذف خواهد شد. ■ شــنیده میشود که برخی به عنوان مأمور شــرکت برق درب خانهها میروند و شمارهتلفنم­شترکانرامی­گیرند.آیامأمورها­یشرکتتوزیع­هستند؟ بلــه. مــا در مرحلــه اول از مشــترکان تهرانــی درخواســت کردیــم کــه بــا ارســال *1( شناســه قبض برق) به سرشــماره 1۲51۰۰۰1 و یا مراجعه به آدرس اینترنتی www.tbtb.ir ویا تماس با ســامانه 1۲1 اطالعات اشــتراک و شــماره تلفن همراه خــود را ثبــت کنند. اما فقط ۰۷ درصد مشــترکان ایــن کار را انجــام دادهاند. از این رو مدتــی اســت که مأموران شــرکت درب خانهها میروند تا اطالعــات مورد نیاز مشترکان را ثبت کنند. اما باید مشترکان قبل از ارائه اطالعات خود مطمئن شوند کهکالهبردا­رینیستوشخص­مراجعهکنند­هواقعاًمأمورشرکتت­وزیعاست. ■ راهشناسایی­چیست؟ همــه مأمــوران ما لبــاس مخصوصی دارنــد. اما ممکن اســت که عــدهای با لباس مأموران برق اقدام به اخاذی کنند. لذا مشترکان باید کارت شناسایی نیز از مراجعه کننــده دریافت کنند و پس از حصول اطمینان فقط اطالعات مورد نیاز برای صدور قبضالکترون­یکیرادراخت­یارمأموران­بگذارند. ■ فکرمیکنیدت­ا51شهریور0­01درصدمشتر­کانثبتنامخ­واهندکرد؟ متأســفانه میزان ثبت درخواســت مشــترکان تهرانی حتی از شــهرهایی که کوچک هستند و دسترسی محدودتری به اینترنت و تلفن همراه دارند هم کمتر بوده است. امیدواریم این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت احتماالً از 15 شهریور مشترکان دچار مشکالتیخوا­هندشد.شایدمأمورش­رکتدربیکخا­نهنرود.مشترکخودشب­اید اقدام کند. بهترین راه سامانههایی است که اعالم کردهایم. ■ چهمشکلیممک­ناستپیشبیا­ید؟ مثال قبض به مشترک نمیرسد و سپس عدم پرداخت برای آن ثبت خواهد شد. ■ با اجرای این طرح چقدر از صدور قبض جلوگیری میشود؟ ما ساالنه حدود ۰3 میلیون قبض فقط برای مشترکان شهر تهران صادر میکنیم که بیش از ۰1 میلیارد تومان هزینه چاپ آن میشود. اما فقط هزینههای صدور قبض نیست و ما به دنبال انتفاع ریالی نیستیم. قبوض هزینههای غیر قابل ثبت نیز دارند. مانندهزینه­هایمحیطزیس­تی.اماباپیامک­یشدنقبوضدی­گراینهزینه­هاحذفو یک گام در جهت حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد. ■ آخرینقبضتا­ریخیبرقمتع­لقبهچهدوره­ایخواهدشد؟ دوره مرداد-شــهریور. بــرای مهرمــاه دیگــر قبضــی صادر نمیشــود. اما مشــترکان میتوانند در صورت نیاز قبض خود را از طرقی نظیر سایت شرکت چاپ کنند. ■ برخیمیگوین­دکهحذفقبوض­بهمعنیحذفی­کسریمشاغلا­ست.قبولدارید؟ خیر. در شهر تهران حتی یک نفر هم کار خود را از دست نخواهد داد. نوع کار این افراد تغییرخواهد­کرد.بهطوریکهمس­ئولپیگیریو­وصولمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.