رونمایی از سامانههای شفافیت و مبارزه با فساد

Iran Newspaper - - News -

در اسفند سال گذشته با رونمایی از سامانههای مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزههای گوناگون تعاون، بهزیستی، صندوق بازنشستگی، اشتغال و تأمین اجتماعی با حضور رئیس جمهور بخش دیگری از پروژه شــفافیت تکمیل شــد. براین اساس 3 سامانه مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزههای تعاون، بهزیستی و صندوق بازنشستگی و سامانه ناظر پایش سیاستها و برنامههای اشتغال کشور از جمله این ســامانهها هســتند. همچنین سامانه نسخه الکترونیکی مراکز درمانی به منظور حــذف دفترچههای درمانــی و پایش الکترونیک و یکپارچه نظام ســالمت رونمایی و بهطور فراگیر در سراســر کشــور مورد اســتفاده قرار گرفت. در این ســامانه که تاکنون متشکل از ۸۷3 مرکز درمانی ملکی متعلق به ســازمان تأمین اجتماعی و 4 هزار پزشــک طــرف قرارداد این ســازمان اســت، نزدیــک به ۰11 میلیون نســخه صادر و ثبت شــده اســت. در برگیــری پرونده الکترونیــ­ک درمــان بیمــاران، کنترل هزینهها و تداخــالت دارویی و ۰3 درصــد کاهش صدور دفترچه به لحاظ پذیرش بیماران با استفاده از کد ملی از جمله مزیتهای این سامانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.