اشتغالزایی با حمایت از کسب و کارهای نوین

Iran Newspaper - - News -

میثــم کســائیان فعــال حــوزه روباتیــک هم اقدامــات دولــت تدبیر و امید برای کســب و کارهــای نوپا را کامــاً مناســب و قابل تقدیر دانســت. وی کــه در حوزهای نویــن فعالیت دارد در ایــن باره گفت: دولت نه تنها کســب و کارهای نوین را به رســمیت شناخت، بلکه مراکــز شــتاب دهنــده را فعــال کــرد کــه این مراکز موجب شــدند تا کســب و کارهای بســیاری به امکانــات اولیهای ماننــد تجهیــزات، میــز کار، اینترنت و...دسترســی پیدا کنند. کســائیان ادامــه داد: این اقدام موجب شــد تا کســب و کارهایی کــه به این مراکز شــتاب دهنده و همچنین مراکز رشــد پیوســتهان­د تا ســقف 50 میلیون تومــان صرفهجویــی مالی داشــته باشــند که خــود رقم باالیی اســت و میتوانــد به شــکوفایی هرچه بیشــتر آنها کمک کند. ایــن فعال حوزه روباتیــک کــه از این امکانات بهره گرفته اســت مصــداق عینی را دفتر کارگــروه خود دانســت و گفت: ما اکنون برای فضــای کاری خود رقمی حــدود متری 10 هزار تومان اجــاره بها پرداخت میکنیم که مطمئناً با توجه به قیمت واقعی اجاره یک دفتر کار در بیرون از این مرکز شتاب دهنده، رقمی بســیار پایین است بنابراین حضور ما در این مرکز بسیار مقرون به صرفه بوده است و موفق شدهایم مبلغ صرفهجویی شده را برای رفع سایر نیازهایمان به کار بگیریم. ایــن فعــال حــوزه روباتیــک در ادامــه گفــت: یکــی از اقدامــات مثبت دولــت در زمینــه کســب و کارهــا، طــرح «نوآفریــن» اســت کــه البتــه متأســفانه هنوز در حــد طرح مانده و بهصورت جدی عملیاتی نشــده اســت. در واقــع ایــن طــرح تنهــا تعــداد افــراد ثبتنامکننـ­ـده در ایــن طرح را نشــان میدهد و هیچ مزیتی برایمان نداشــته اســت. کسائیان افزود:موضوع این اســت که تاکنــون طرحها و صندوقهای حمایت از کســب و کارهای نوین متعددی راهاندازی شده ولی هیچ یک، آنگونه کــه باید عملیاتی نشــده اســت امــا امیدواریــ­م این طرح به ســرانجام خوبی برسد. وی همچنین درباره صندوقهای حمایتی گفت: از سوی دیگر طرحها و صندوقهــای حمایتــی دارای پیچیدگیهای اداری زیادی هســتند و مهمتــر اینکه با توجه به شــرایط اقتصادی امــروز، میزان حمایتهای صورت گرفته از سوی دولت نیز برای ما کافی نیست. بهعنوان مثال در طرحهــای قبلی ما بخش اعظم راه را طی میکردیم و از چندین خان میگذشــتیم تا اینکــه در نهایت ما را به یک بانــک معرفی میکردند. در این مرحله نیز خود با پروســه ســخت دیگری مواجه میشــدیم. به بیــان دیگر در نهایت میدیدم که مــا عماً راهی را رفتهایم که اگر هم بهصــورت مســتقیم و بــدون طی این مراحــل، تنها به بانــک مراجعه میکردیــم بــاز هــم ایــن مبلــغ را کــه بهعنــوان وام در نظــر گرفتهانــد میتوانســت­یم با همان نرخ ســود دریافت کنیم در واقع میتوان گفت که چنین اقدامهایی، دیگر حمایتی محســوب نمیشوند و تنها پروسه کاری ما را طوالنیتر کرده است. ایــن فعــال حــوزه اســتارتاپ روباتیــک همچنیــن بــا اشــاره بــه میزان اشــتغالزا­یی بــاالی دولت در زمینه کســب و کارهای نویــن گفت: با به رســمیت شــناختن کسب و کارهای نوین، بحث اشــتغالزا­یی به خوبی شــکل گرفته اســت. در گذشــته اکثراً بهدنبال این بودند کــه در ادارهها اســتخدام شــوند و به همین دلیل نیز با کمبود شغل مواجه بودیم اما در این دولت، بازار کســب و کارهای نوپا بســیار داغ شــده و شوقی بین جوانــان شــکل گرفته اســت. درواقع حاال بســیاری از جوانــان خواهان راهانــداز­ی یــک کســب و کار نوین برای خود هســتند تــا روی پای خود بایستند و دیگر به فکر یک حقوق ماهانه نیستند. وی افــزود: البتــه باید گفت که ادامــه موفقیت دراین کار و رســیدن به درآمدزایــ­ی و ایجــاد اشــتغال، مســتلزم حمایتهــای انســجام یافته اســت، چــرا که نه تنها راهاندازی یک کســب و کار نوین، خــود فرد را از بیــکاری نجــات میدهد، بلکــه در صورت پــا گرفتن و توســعه آن کار، میتواند برای چندین نفر دیگر نیز بهصورت مســتقیم و غیرمســتقی­م شغل ایجاد کند و نقش مهمی هم در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد. کســائیان ادامــه داد: هماکنــون در تیــم کاری ما که در زمینــه روباتیک فعال هســتیم 10 نفر مشــغول به کار هســتند و این نشــان میدهد که نه تنها ما برای خودمان یک شــغل ایجــاد کردهایم، بلکه برای 10 نفر دیگر هم اشــتغالزا­یی شــده و مشکلشــان حل شده اســت. وی یادآور شــد: اگر دولت ســرمایهگذ­اری محدودی هم در کسب و کارهای نوین انجــام دهــد میتواند میزان کســب و کارهای راهاندازی شــده و تعداد افراد اشــتغال بــه کار را افزایش دهد بنابراین نبایــد هزینه کرد در این زمینه را بهعنوان یک هزینه اضافی بداند. ایــن فعــال حــوزه روباتیــک معتقد اســت کــه بهتــر اســت دولت هم بــرای اجرایــی کــردن طرحهایی که تعریــف کرده و هــم ارائه خدمات بــه فعــاالن این حــوزه، ســرعت ببخشــد و همچنیــن از پیچیدگیهای دریافت خدمات بکاهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.