ارتقاینسلا­رتباطیتلفن­همراه

Iran Newspaper - - News -

افشــار فروتــن الریجانــی رئیــس انجمن فروشندگان تلفــن همــراه و ســیمکارت و لــوازم جانبــی نیــز گفــت: یکــی از اقدامهــای خوبــی که در شــرایط کنونــی تحریم در ایــن حوزه انجام شــده اســت، بحث تخصیــص ارز دولتی به واردات تلفن همراه بود. بههر حال این اتفاق خوبی اســت که دولت لزوم اســتفاده از تلفن همراه را در سبد کاال دید و از اینرو ارز دولتی را به آن تخصیص داد اما متأســفانه بخش اجراکننــد­ه و واردکنندگا­ن تلفن همراه به درســتی نقش خود را بازی نکرده و بــه ملت و دولت ظلم کردند. در واقع تلفن همراه را بــا ارز آزاد وارد بــازار کردنــد و به همین دلیل هم این اقدام خوب متوقف شد. افشار فروتن الریجانی افــزود: بحــث ارتقــای اینترنــت از نســل 3 بــه 4 از دیگــر اقدامــات مهــم دولت تدبیر و امیــد بود و همین موضوع در حوزه تلفن همراه نقش مؤثری داشــت. وی ادامه داد: سیم کارتهای جدیدی که ارائه دادند موجب شــد تا کیفیت اینترنت در حوزه تلفن همــراه ارتقا یابد و کاربران رضایت بیشــتری از ارتباطــات خــود داشــته باشــند. رئیــس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت و لوازم جانبی در ادامه از دولت خواست بهنظرات تشکل صنفی تلفــن همــراه هم اهمیت بدهد و این تشــکل را به رســمیت بشناســد. وی افزود: انجمنهای صنفی بــه درســتی میتواننــد رابــط بیــن مــردم و دولت باشــند اما به هرحال این ارتباط متأسفانه خواسته یا ناخواســته تاکنون به خوبی برقرار نشــده یا اینکه خیلی کمرنگ بوده اســت. وی ادامه داد: انجمنی که ارتباط مســتقیم با مردم که همان فروشــندگا­ن هســتند دارد میتواند اطاعات بــازار این صنف را به دولت انتقال دهد اما عدم همکاری بخشهای زیرمجموعه دولت باعث شده که این ارتباط شکل نگیــرد. امیــدوارم در عمــر باقی مانــده دولت این بخش ارتباطی را پررنگ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.