تأمینزیرسا­ختبرایتولی­دمحتوا

Iran Newspaper - - News -

محســن مروجــی، فعال حوزه محتــوای کودک هم اختصاص تسهیالت و سرمایه در گردش را بهعنوان یکی از اقدامات خوب دولت عنوان کرد و یادآور شد که اختصاص این تسهیالت ازسوی معاونت علمی ریاســت جمهوری انجام شــده و این تســهیالت و ســرمایه در گــردش از طریق پســت بانک به حــوزه تبلــت کودک ارائه شــده اســت. مروجی اعطای تســهیالت از منابع توســعه ملی را نیز بخشی دیگر از تالشهای خوب دولت دانست هرچند در زمینه عملکرد، انتقاداتی را نیز به دولت وارد میداند. وی برخی از عملکردهای دولت را هم تا حدودی ناقص دانســت و گفت: بهعنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، واحدی بهنــام مدیریت حوزه کودک ایجــاد کرد که ما منتظر اتفاقــات بزرگی در این واحد بودیم ولی بعد دیدیم که همه کارها تنها به برگزاری چندین جلسه یا برگزاری جشنوارههای­ی محدود شد که بهنظر من اصالً کافی نیست. ایــن فعال حوزه کودک مدعی اســت که اپراتورهــ­ای تلفن همراه با حمایت دولت میتوانند نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا کنند. وی در ایــن بــاره گفــت: اپراتورهــ­ا در دنیــا در حال حرکت به ســمت محتوا و ســرویس و خدمات هســتند که البتــه در ایران هم باید همیــن اتفاق بیفتد و سیاستهای حمایتی از حوزه کودک وجود داشته باشد. از نگاه وی اپراتورها باید در حوزه محتوای کودک هم ســرمایهگذ­اری داشته باشند همان طور که در دنیا با ســاخت فیلم و ســریال، با حوزه کودک درگیر شدهاند، در ایران هم میتوان چنین نگاهی داشت. وی افــزود: بهنظرم در حوزه کودک دولت باید چند چیز برنامهریزی داشــته باشد که مهمترین آن، تولید محتوای فاخر است و البته اپراتورها میتوانند در آن نقشآفرینی کنند. از نگاه وی، تأمین زیرساختها هم از اهمیت ویژهای برخــوردار اســت که البته تاکنــون معاونت علمی ریاســت جمهــوری تا حد زیادی این زیرساخت را فراهم کرده ولی بهنظرم باید بیشتر شود. مروجی همچنین خواستار تعامل بیشتر وزارت ارتباطات با فعاالن این حوزه شد و گفت: برنامهها و دستورالعمل­هایی را که وزارت ارتباطات از ما خواست آماده کردیم و دراختیارشا­ن قرار دادیم و حتی پیشنهادهای­ی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دادیم تا تصویب شود و شاهد سیاستهای حمایتی اپراتورها در حوزه محصوالت کودک باشیم ولی اتفاق ویژهای نیفتاد. وی ادامــه داد: بحث بازار و فرهنگســاز­ی یعنی بــزرگ کردن بازار هم موضوع مهمی اســت کــه باید به آن توجه شــود. به بیان دیگر والدیــن را به این نتیجه رســاند که ابزارهای کودک ازجمله ســیمکارت، تبلت، محتوا و ... خاص است. درواقع باید با فرهنگسازی، بازار را بزرگ کرد تا تعداد مشتریها هم زیاد شود و خانوادهها به این نتیجه برسند که این نوع محصوالت هم وجود دارد. مشکل اینجاست که هنوز بســیاری نمیدانند تبلت کودک وجود دارد و خانوادهها در زمان خرید چنین محصوالتی، فقط به برند آن توجه میکند. ایــن فعال حوزه کودک ادامــه داد: ما معتقدیم که این بازار بهصورت بالقوه بزرگ اســت ولی بالفعل آن کوچک است و باید دولت در تولید محصوالت ســخت افــزاری، نــرم افــزاری و همچنیــن بحــث ســرمایه در گــردش کــه از معضــالت اصلی تولید اســت به این صنف کمک کند چــرا که فعاالن حوزه کودک گرفتاری عظیمی در زمینه تولیدات خود دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.