اینترنت اشیاء ، کلید مدیریت مصرف

Iran Newspaper - - News -

مهدی روحانینژاد رئیــس انجمــن اینترنــت اشــیاء مهمتریــن اقدام عملیاتــی دولــت در زمینه اینترنت اشــیاء(TOI) را هو شمند ســا ز ی کنتور برق دانست. وی درایــن بــاره بــه «ایــران» گفــت: طبــق آمــاری که ســازمان توانیر اعالم کرده اســت در ســالجاری هیــچ خاموشــی در پیــک مصرف برق کشور نداشتهایم چرا که تنها با هوشــمند کردن تعداد محدودی کنتور برق 400( هزارعــدد) تقریباً 3 هــزار مگابایت در میــزان مصــرف بــرق صرفهجویی شــده که این رقم معادل 5میلیارد دالر صرفهجویی مالی است. روحانینــژ­اد بــا بیــان اینکــه ایــن، نمونــه کوچکــی از بحــث اجــرای اینترنــت اشــیاء در کشــور اســت که زمینــه ســازصرفهج­ویی شــده، افــزود: ایــن موضــوع نشــان میدهد که اگــر دولــت در زمینــه کنتور هوشــمند در ســطح ملی هزینــه کند شــاهد صرفهجویی و بهــرهوری بســیار باالتــری خواهیــم بود. وی اقــدام مثبــت دیگر دولــت در معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری را ایجاد کارگروهــی برای حمایــت مالــی از اینترنت اشــیاء حــوزه دانش بنیــان در ســتاد اقتصاد دیجیتــال دانســت و گفــت: ایــن کارگــروه منابــع خوب مالی را نیز بــه این بخش ارائه میدهــد چــرا که شــرکتهای دانــش بنیان بــرای عرضــه محصــوالت بــر پایــه اینترنت اشــیاء نیاز به منابع مالــی دارند که معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ایــن موضــوع را بدرســتی درک کــرده و اکنون در حال اجراست. رئیــس انجمــن اینترنــت اشــیاء دربــاره اقدامهایی که دولت باید در عمر باقیمانده خــود انجــام دهــد نیــز گفــت: دولــت بایــد بحــث هوشمندســا­زی کنتورهــای گاز را بــه اتمام برســاند. با اینکه دولــت در این زمینه اقدامهــای خوبــی انجــام داده بــود ولــی متأسفانه این کار متوقف شد. وی ادامــه داد: متأســفانه بعضــی اوقــات تا زمانــی کــه اتفاق بــدی نیفتــد مســئوالن به فکر انجــام یک کار یــا ادامــه آن نمیافتند. باید به این موضوع توجه داشــته باشــید که اگر امسال کشــور در زمانهای پیک مصرف برق با خاموشــی روبهرو نشــد بــه این دلیل بود که خاموشــیها­ی سال قبل جدی گرفته شــد و هوشمندســا­زی کنتور برق در اولویت قرار گرفت. روحانینــژ­اد افــزود: بــه نظــرم دولــت ایــن بــار نبایــد منتظــر قطــع گاز باشــد بعــد بــه فکــر هوشمندســا­زی کنتورهــای گاز بیفتــد. اگــر ایــن فنــاوری جــدی گرفتــه شــود هرگز بــا مشــکلی مواجــه نمیشــویم و ازســوی دیگــر شــاهد صرفــه جوییهــای مالــی نیــز خواهیم بود. وی همچنین یادآور شــد: با هوشمندســا­زی کنتورهــای گاز، میــزان اتــالف گاز یا ســرقت این منبع انرژی براحتی مشــخص میشــود و میتــوان در مصــرف آن صرفهجویی کرد. بــه بیــان دیگــر اگــر بتوانیــم در زمانهــای پیــک، میزان مصرف بــرق و گاز را مدیریت کنیــم دیگــر الزم نیســت تولیــد زیــادی داشته باشــیم که مجبور شــویم آن را اتالف کنیم. روحانینژاد با اشاره به اینکه دولت در زمینه کشــاورزی نیــز اینترنــت اشــیاء را بهصــورت پایلــوت اجــرا کــرده امــا ادامه نداده اســت، گفــت: دولــت میتواند در بخش کشــاورزی بــا هوشمندســا­زی و اســتفاده از اینترنــت اشــیاء، هــم کاهــش تلفــات محصــوالت را رقــم بزنــد وهــم درآمدزایــ­ی در ایــن زمینه را افزایــش دهــد. وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر میتــوان بــا آبیــاری هوشــمند، آب را درســت و بهینه مصرف کرد بنابراین دولت بایــد عــالوه بــر اطالعرســا­نی به کشــاورزان در ایــن زمینــه و ترویــج ایــن تکنولــوژی، در ایــن زمینــه از کشــاورزان حمایــت مالــی کنــد. درســت ماننــد زمانــی کــه در آبیــاری قطرهای و کشــاورزی هوشــمند به کشاورزان کمک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.