تسهیل صدور مجوز بازیهای رایانهای

Iran Newspaper - - News -

عمــاد رحمانــی فعــال بازیهــای رایانــهای نیــز بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمتریــن اقدامهــای مثبــت دولــت در حــوزه بازیهــای رایانــهای انســجام دادن بــه بخــش حقوقی بوده اســت، گفــت: پیــش از این بخش حقوقــی هیــچ نظمــی نداشــت و ایــن در حالی اســت که بنیاد بازیهای رایانهای موفق شد این بخــش را به خوبی ســر و ســامان دهــد و همین موضوع باعث شــد که تا حد زیادی مشکالت ما برطرف شود. وی با اشاره به اینکه دولت در زمینه قانونگذاری کار خود را در بخش بازیهای رایانهای به درستی انجام داده است، افزود: حاال دیگر بخش صدور مجوزهــا نیز تســهیل شــده و با شــیوه بهتری در حــال انجام اســت بههمیــن دلیل هــم فعاالن حــوزه بازیهــای رایانهای میتواننــد مجوزهای الزم را برای طراحی و ساخت یا انتشار بازیهای خــود بــدون دردســر و در مــدت زمــان کمتــری دریافت کنند که خود قابل تقدیر است. امــا این فعال بازیهای رایانهای انتقاداتی را نیز متوجــه دولــت در این حــوزه میدانــد و معتقد اســت که بخــش حمایــت از فعــاالن بازیهای رایانهای به درســتی انجام نشــده است بنابراین تولیــد محصــول بــازی در زمینــه کامپیوترهـ­ـای خانگی خیلی ضعیفتر از قبل شــده است. وی اعتقــاد دارد کــه اگــر هــم تاکنــون در این بخش محصوالتی تولید شده اســت در واقع شرکتها بهصورت مستقل و شــخصاً در این زمینه اقدام کردهاند به همین دلیــل هم باید در مدت باقی مانده عمر دولت، به این بخش بهای بیشــتری داده شــود تــا شــاهد شــکوفایی ایــن صنعــت محبوب و جوانگرا در کشور باشیم. رحمانــی همچنین منتقد برخــی عملکردهای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت. وی در ایــن بــاره گفــت: ایــن معاونــت عملکــرد خــود را در حــوزه بازیهــای رایانــهای متوقــف کــرده اســت بــه طــوری کــه ایــن نهــاد بهصــورت جزئــی و تنهــا از گروههایــی خــاص حمایــت میکنــد. ایــن در حالی اســت کــه باید حمایتهای خود از بازیهای رایانهای را بیشــتر کنــد و این حمایت مختص بــه یک گروه خاص نباشد. این فعــال بازیهــای رایانــهای در ادامــه گفت: اگــر دولت میخواهد از ســوی فعاالن بازیهای رایانهای تولیدات خوبی در این بخش ارائه شود بالطبــع باید راهی را برای انتشــار این بازیها در بازارهــای خارجــی و همچنیــن حضــور فعاالن ایــن عرصه در نمایشــگاه­های خارجی بگشــاید و فرصــت الزم را مهیا کند. وی معتقد اســت که دولــت باید این بــاور را در میان صنــف ما ایجاد کنــد که میتــوان بازیهای رایانــهای ایرانی را به یــک صنعــت پردرآمــد در کشــور تبدیل کــرد از ایــنرو امیدوار هســتم کــه در مدت باقــی مانده عمر دولت این خواســتهها محقق شود و شاهد کیفیــت باالیــی در بخــش بازیهــای رایانــهای باشــیم. موضــوع مهــم ایــن اســت که در کشــور تعــداد زیــادی از جوانــان و حتــی ســنین باالتــر بــه گیمهای مختلــف عالقــه مندنــد و در میان کشــورهای مختلــف هــم میتــوان بازارهایــ­ی مناسب تصاحب کرد. تنها کافی است بر برخی مشکالت غلبه کنیم تا بازارهای بزرگی را بتوانیم به دست بیاوریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.