انقالب فاوایی در انقالب ایران

Iran Newspaper - - News -

ادامه از صفحه 7 امــروز همــه مــردم ایران در شــهرها و روســتاها بــه تلفن ثابــت و همراه دسترســی دارنــد و به موازات تحوالت جهانــی، تجهیزات مدرن نصب و مورد استفاده قرار میگیرد. امروز امکان دسترســی همه ایرانیان به اینترنت پرسرعت از طریق یکی از تکنولوژیها­ی ‪،G4 wimax ،ADSL‬ ...و فراهم هســت و هر شخص بنا بهموقعیت زمانی و مکانی خود از آن بهره میبرد. توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطاعات در جامعه در حال همگانی شــدن اســت، دولت الکترونیک در خیلی از بخشها در حال اجراست و در سایر بخشها هم تاش برای رسیدن به آن ادامه دارد. بانکــداری الکترونیــ­ک، تجــارت الکترونیــ­ک، آمــوزش و بهداشــت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بر بستر ارتباطات رو بهرشد است. غالــب شــرکتهای دانــش بنیــان ایرانی در حوزه فــاوا فعالنــد و هر روز کاربرد جدیدی از آن را اشاعه میدهند. تاش برای افزایش مهارتهای ارتباطی و سواد رسانهای در کشور رو به گسترش است و روزبهروز در وضعیت مطلوبی قرار میگیریم. اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی رو به گســترش اســت و اســتفاده از آن منطقی شــده و در جهت اطاع رســانی، آموزش و تبلیغات بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. با رقابتی شــدن این بخش ها، امکان ســرمایهگذ­اری و حضور در عرصه فــوق بــرای همــگان فراهــم شــده اســت و خوشــبختان­ه اســتقبال از آن روزبهروز بیشتر میشود. بهنظــر میرســد، ایران بهعنــوان یک قــدرت ارتباطی منطقــه، توان نقش آفرینی بینالمللی خود را افزایش داده و از تماشاگر جهانی به بازیگر بدل شده است و در اکثر نشستهای بینالمللی حضور فعال و تأثیرگذاری دارد. بــا توســعه ارتباطــات روســتایی در ســالهای بعــد از انقــاب، عدالــت ارتباطــی در ایران بخوبی آشــکار اســت و در ســطح جهانی هــم همواره مورد تأیید و تشویق قرار گرفته است. تولیــد داخــل همواره مورد حمایت بــوده و امروز در بخــش تلفن ثابت، عمده تجهیزات داخلی است و همزمان صدور خدمات فنی و مهندسی هم ادامه دارد و به امید آیندهای بهتر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.