وقتی فقط یک توئیت با رئیسجمهوری فاصله داریم

Iran Newspaper - - News - مریم طالشی گزارش نویس

امشــب قرار است طوفان راه بیفتد. این طوفان البته با آن طوفانی که شــما در ذهن دارید فرق دارد. قرار نیســت درختی بشــکند یا شیشــهای خرد شود، البته اثر این طوفان به مراتب بیشتر اســت. اگر اهــل توئیتر باشــید، االن موضــوع را گرفتهاید و میدانید هدف طوفانهای توئیتری چیســت. هرچــه بیشــتر با هشــتگ مــورد نظر توئیت و بازتوئیت کنید، امکان اینکه هشتگتان ترنــد شــود بیشــتر اســت، آن وقــت اســت کــه میتوانید امیدوار باشــید مطالبه شما بهگوش کسانیکهبای­د،خواهدرسید.

اما شــما میخواهید مطالبهتان را بهگوش چه کســانی برسانید؟ این ســؤال مهمی است. قطعاً کســانی که تأثیرگذاری بیشــتری دارند و شما را به هدفتان نزدیک میکنند؛ کسانی مثل وزیران و نمایندگان مجلس و حتی خود رئیس جمهوری. تا چند سال پیش اینکه مطالبه خود را در شبکههای اجتماعی پیگیری کنید، چندان مرســوم نبود. اصالً کســی امیدوار نبود بتواند از این راه مطالبهگری کند. شــاید به خاطر همین هم بود که کمتر در شبکههایی مثل فیسبوک یا توئیتر شاهد مطالبهگری اجتماعی یا سیاسی بودیم. بیشــتر کاربــران به روزمرهنویس­ــی روی آورده بودنــد و کســی هــم حوصلــه خوانــدن مطالب جدی در چنین فضاهایی را نداشت.

در چند ســال اخیر امــا ورق برگشــت. ورود روزنامهنگا­ران و فعاالن سیاسی و اجتماعی به شبکههای اجتماعی و بخصوص توئیتر، فصل جدیدی را برای مطالبهگــر­ی آغاز کرد. کاربران دیگــر هــم بودنــد کــه میخواســتن­د از ایــن راه صدای خودشــان را به گوش دیگران برســانند. با ورود مسئوالن به فضای توئیتر، مطالبهگری در شــبکههای اجتماعــی وارد فاز دیگری شــد. مواجهه با مسئول و مدیری که در شرایط عادی دیــدارش ممکن نیســت، تجربه جالبــی برای کاربران بــود، خصوصاً برخی که ســعی کردند فاصلهشــان را هرچه بیشتر با کاربران کم کنند و خــود را یکی از آنها بدانند. نمونه بارزش وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات یا بــه اصطالح همــان «وزیر جــوان» کــه او را وزیر توئیتری هم میداننــد. آذری جهرمــی کــه خــودش دهــه شــصتی اســت، بین دیگر مســئوالن بیشترین ارتباط را با فضایی برقرار کرده که یک جورهایی در قبضه دهــه شصتیهاســت؛ از غرولندهای شبانهروزیش­ــان گرفتــه تا مطالبــات جدی در حوزههــای سیاســی و اجتماعــی. میخواهیــد حرفتــان را بــه گــوش مســئوالن برســانید، ســادهترین راهش این اســت کــه مطالبهتان را توئیت کنید و اســم مســئولی را کــه مد نظرتان استزیرشمنش­نکنید.

با گشــتی در فضای توئیتر متوجه میشوید حســن روحانی، رئیس جمهوری و جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، بیشــترین آمار منشن زیر توئیتها را دارند. ممکن است این کار حتی تیــری در تاریکی به نظرتان بیاید اما به هرحال بیتأثیــر هــم نبــوده و در برخی مــوارد حتی به انجام اقدامات مؤثری منجر شده است.

حتی اگر مســئول مربوطه در توئیتر حضور نداشــته باشــد هم میتوانید مطمئن باشــید، قضیــه باالخره از یک راهی به گوشــش خواهد رسید، البته اگر به اصطالح خودمان شبکههای اجتماعیرات­رکاندهباشد.

نمونــه بــارز مطالبهگــر­ی در شــبکههای اجتماعی در رابطه حق ورود زنان به ورزشــگاه اســت که کاربران با هشتگهایی نظیر #زنان_ ورزشگاه برای بیان این مطالبه تالش کردند.

نتیجه اینکه گروهی از زنان توانستند در بازی ایران- بولیوی در مهرماه79 در ورزشگاه حضور داشــته باشــند که البته به خاطر گزینشی بودن ورود آنهــا، مــورد انتقاداتی هم قــرار گرفت اما به عقیده خیلیها در همین حد هم فتح بابی بود برای اینکه پای زنان به اســتادیوم باز شــود. بازی بعدی که شــاهد حضور زنــان بود، فینال لیگ قهرمانان آســیا بین تیمهای پرسپولیس و کاشــیمای ژاپن بــود که این بار هم عــدهای از زنان بهصورت گزینشی و هم عدهای بهصورت آزاد وارد ورزشــگاه شدند. حاال اما با اینکه هنوز آزادی ورود زنــان بــه ورزشــگاه محقــق نشــده، این مطالبهگری در شبکههای اجتماعی، امید کاربران را به پیگیری مطالبات از این راه بیشــتر کرده است.

مطالبهگرید­رشبکههایاج­تماعی،صدای مردم را در دوردستترین نقاط کشور به گوش مسئوالن رســاند؛ آن هم در شــرایطی که شاید خیلی مســائل آنقدر پررنگ نمیشــد که برای حل آن چارهاندیشی شود.

نوید برهان زهی، فعال اجتماعی سیستان و بلوچســتان و چهــره تأثیرگــذا­ر توئیتــر در این بــاره اینطــور میگوید: «مــن در توئیتر شــروع کردم در کنار معرفی جاذبههای گردشــگری و زیباییهــا­ی سیســتان و بلوچســتان، از دردها و مشــکالت هم گفتن که اتفاقاً در بسیاری موارد نتیجــه بخش هم بود. نمونهاش ســال 95 بود که ســیل در جنوب استان مشکالت زیادی را در شــهرهای ایرانشــهر و قصرقند به وجود آورده بود. شــروع کردم به نوشــتن در ایــن باره و بعد مســئوالن دولتــی آمدنــد و کمک کردنــد یا دو ســال پیش تابســتان 96 کل استان مشکل برق داشت و دراین باره در توئیتر مینوشتیم. اولش تکذیب کردند و گفتند مشکلی وجود ندارد اما بعد خود رئیس جمهوری دستور پیگیری داد و مشکلحلشد.

دربــاره مشــکالت آب اســتان هم همیشــه مینویســیم. خــودم از دو ســال پیــش دربــاره هوتگها مدام مینویســم و اینکه منبع تأمین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.