تنبیه مدیران زیر ساخت به دلیل اختالل اینترنت

Iran Newspaper - - News -

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، با تأییــد اختالل اینترنتی یک ساعته، اعالم کرد مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت را مؤاخذه خواهد کرد. بهگزارش «ایران»، کاربران اینترنتی جمعه شب یکم شهریور اختالل در اینترنت را شــاهد بودند که این بار شــرکت ارتباطات زیرساخت، مسئول این اختالل بوده و همین موضوع موجب شــد محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات مدیران شــرکت ارتباطات زیرســاخت را تنبیــه کند تا از ایــن پس موارد مشابه کمتر رخ دهد. در این راستا و پس از قطع یک ساعته اینترنت، سجاد بنابی - عضــو هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت- در توئیتر خود نوشــت: یکم شــهریور ۸۹ ســاعت 1۹:17 دقیقه تا 20:10 شــاهد اختالل در ارتباطات بینالملل بودیــم. این اشــکاالت بهدلیــل تنظیــم ‪default route‬ از ســوی یــک تأمینکننده بینالملــل و نیز اشــکاالتی در تنظیمات گــذرگاه بینالملل زیرســاخت، به وجود آمده اســت. بــرای این اختالل پــوزش میخواهیم. پس از آن محمدجــواد آذری جهرمینیزدر­توئیترنوشت:اختاللیکسا­عتهدراینتر­نت؛اینباراشتب­اهازشرکت ارتباطات زیرساخت. «شرمنده آقای وزیر!» گفتن مدیران زیرساخت، به درد مردم نمیخورد و مشکل حل نمیشود. باید تنبیه شوند تا حواس شان بیشتر جمع شود: خداحافظ کارانه این ماه هیأت مدیره و مدیران مربوطه. هزینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات خانــوار ایرانــی بــر مبنــای طــرح آمارگیری برخورداری افراد از ICT در کشور اعالم شد. به گزارش مهر، هزینه خدمات به مقدار ساالنه هزینههای مصرفی در ارتباط با خدماتی از جمله تلفن، موبایل و اینترنت مربوط میشــود و هزینه تجهیزات نیز مقدار ساالنه هزینه مصرفی تجهیزات فاوا از جمله رایانه رومیزی، لپ تاپ، تبلت و گوشی و ۳PM را در بر میگیرد. بررسیها نشــان میدهــد کــه کل هزینههــای خانوار شــهری از مصــرف فنــاوری اطالعات و ارتباطات طی یک ســال ۹71 هزار و ۴۳۴ میلیــارد ریال و کل هزینه مصرف خانوار روستایی ۳۴ هزار و ۹۴2 میلیارد ریال است. بر این اساس در مجموع خانوار ایرانی در یک سال 222 هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال بابت فناوری اطالعات و ارتباطات هزینه کرده اســت. این آمار که از ســوی مرکز آمار به دست آمده است، وضعیت مصرف فناوری اطالعات را تا پایان سال ۶۹ نشان میدهد که این در حالی است که هزینه مصرفی فناوری اطالعات در ســال ۴۹ برای خانوار روســتایی و شهری در کل کشور ۴02 هــزار و ۴۵1 میلیــارد ریــال بوده اســت. براســاس این آمار، خانوار شــهری ۸11 هــزار و ۳۴ میلیــارد ریال بابــت خدمات فناوری اطالعات و 1۶ هــزار و 1۹۳ میلیارد ریال بابت تجهیزات فناوری اطالعات در یک سال هزینه میکنند. در همین حال خانوار روستایی بابت خدمات فناوری اطالعات 1۳ هزار و 10۸ میلیارد ریال و بابت تجهیزات فاوا 11 هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال در یک سال هزینه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.