آغاز سفر نخستین نیروگاه اتمی شناور جهان

منتقدان، «آکادمیک لومونوسوف» روسی را «تایتانیک اتمی» نامیدند

Iran Newspaper - - News - نیروگاه شناور فاقد موتور است و برای حرکت به بکسل شدن نیاز دارد. طول: 144متر عرض: 30متر وزن: 21هزارو500­تن تعدادکارکن­ان: 69 میانگین سرعت 6 گره 11.11( کیلومتر در ساعت)

بنفشهغالمی/«آکادمیکلوم­ونوسوف»،نخستین نیروگاه اتمی شــناور جهــان بندر مورمانســک در غربیترین نقطه شمال روسیه را ترک کرد تا سفر 5 هــزار کیلومتــری خود را به بندر پِــِوک در یکی از شــرقیترین مناطق این کشور برســاند. اعزام این نیروگاه اتمی شناور که کار ساخت آن از سال 2006 شــروع شــده بود، با هشــدارهای حامیــان محیط زیست همراه بودهاست.

بهگزارش ســایت شــبکه خبری «راشا تودی»، «آکادمیک لومونوســو­ف» با مراســمی ویژه، بندر مورمانسک را ترک کرد تا در نهایت نزدیک به یک ماه دیگر، اواخر سپتامبر در بندر پِِوک لنگر افکند و گرما و روشنایی را برای ساکنان این بندرگاه قطبی بــه ارمغان بــرد. مســئوالن «روساتم» کــه پروژه ساخت این نیروگاه شناور را عملی کردند، هرچند احتمال دادهاند، شــاید شرایط جوی باعث تأخیر کمــی در ورود «آکادمیــک لومونوســو­ف» به بندر پِِوک شود اما به مردم استان چوکوتکا که این بندر در آن واقع شدهاســت، قول دادهاند، کار راهاندازی نیــروگاه تا پایان ســال میالدی عملیاتی شــده و از سال آینده مشکالت انرژی الکتریکی آنان برطرف شود و صاحب نور و گرمای بیشتری شوند. استان چوکوتکا، از جمله استانهای محروم و دورافتاده روســیه اســت که ســرمای قطبــی شــرایط زندگی در آن را دشــوار میکنــد. این اســتان هماکنون نیز صاحب تأسیسات انرژی است، اما این تأسیسات مدتهــا اســت کهنــه و فرســوده شــدهاند و یــک تأسیسات هســتهای جدید میتواند چشماندازی روشن از آینده برای مردم این منطقه که زمین زیر پایشان سرشار از حوضچههای نفتی و منابع غنی گاز است، ترسیم کند. ■ انتقادهاون­گرانیها

امــا بــرای «آکادمیک لومونوســو­ف» همهچیز بــه شــیرینی رؤیاهای مــردم پِِوک و حتی سراســر استان چوکوتکا نیست. این نیروگاه شناور که افتخار منحصــر به فــرد بــودن را یدک میکشــد، مجبور به تحمل ســرزنشهای منتقدانی اســت که به او لقبهایــی چــون «تایتانیک اتمــی» و «چرنوبیل شــناور» را دادهانــد. علــت اصلی این ســرزنشها که نباید صبغه سیاســی آنها را فرامــوش کرد، دو حادثــهای اســت کــه در دو ماه اخیر در روســیه رخ دادهاست. در حادثه اول که روز نخست جوالی 10( تیرماه) رخ داد، زیردریایی هستهای «لوشاریک»، یکی از پیشــرفتهت­رین زیردریاییه­ای اتمی روسیه دچار آتشســوزی شــد. در نتیجه این آتشسوزی 14 نفر از اعضای نیروی دریایی روســیه در اعماق دریــا در آتــش ســوختند. در حادثــه دوم نیــز 8 آگوســت 17( مــرداد) انفجــاری در ســایت تســت موشکی نینوکسا در شمال غربی روسیه رخ داد و 5 دانشمند هستهای این کشور را به کام مرگ کشید.

البته ســایت مجله امریکایــی «تایم» معتقد اســت، نگرانیها بابت «آکادمیک لومونوسوف» تنهــا بهخاطــر ایــن دو حادثه کــه در دو مــاه اخیر رخ داده، نیســت و روســیه ســابقه طویلتــری در حــوادث هســتهای دارد کــه مجمــوع آنهــا باعث نگرانی است. از جمله حوادث تاریخی که «تایم» به آنها اشــاره کرده، غرق شــدن زیردریایی اتمی «کورســک» در 12 آگوست 2000 است که موجب مرگ 118 نفر شد. عالوه بر این اخیراً دانشمندان روســی و نروژی موفق به کشف بقایای زیردریایی کامسومولت در دریای برنت شدند که سال 1989 ناپدید شده بود. به گفته این دانشمندان این بقایا هنوز هم حاوی مقادیر باالیی از رادیوم هستند. به اینها بیفزایید انفجار در سایت هستهای چرنوبیل در ســال 1986 را کــه اخیــراً دســتمایه ســریالی امریکایی شد و بزرگترین و بدنامترین حادثه یک نیروگاه صلحآمیز اتمی است که تاکنون در تاریخ بشریت روی داده است. به نوشته «تایم» مجموع ایــن حــوادث باعث افزایــش نگرانیهــا بویژه در حامیان محیط زیست درباره فعالیت «آکادمیک لومونوسوف» شده است. یکی از این گروهها گروه «صلح ســبز» اســت که از مدتها پیش فعالیت خود را علیه «آکادمیک لومونوســو­ف» آغاز کرده اســت. ایــن گــروه در مــاه آوریــل در وبــالگ خود درباره نخستین نیروگاه شناور جهان نوشت: «این چرنوبیل آیندهای است که ممکن است در قطب شمال رخ دهد.»

انتشار وسیع چنین اظهارنظرها و هشدارهایی بویــژه در ماههــای اخیــر کــه بــه زمــان حرکــت «آکادمیــک لومونوســو­ف» نزدیــک میشــدیم، باعث شــد «روساتم» شــرکت دولتی روسیه که انــرژی هســتهای این کشــور و نیروگاههــ­ای اتمی آن را مدیریت میکند، دســت به انتشار بیانیهها و مصاحبههایـ­ـی بزند که تأکید میکنــد، نیروگاه شــناور آنهــا خطــری بــرای طبیعــت نــدارد. در بیانیه اصلی این شرکت نوشته شده است: «این نیروگاه با ضریب باالیی از امنیت طراحی و همه تهدیدهــای احتمالــی درمــورد آن در نظر گرفته شــده اســت. از جملــه، طراحــی نیــروگاه طوری اســت کــه بتوانــد مقابــل ســونامی یا هــر بالیای طبیعی دیگری مقاومت کند.»

رابرت بین، اســتاد دانشگاه پردو در ایندیانای امریــکا هــم میگویــد: «تکنولوژی بــهکار رفته در نیروگاه شــناور روســی مشــابه همــه رآکتورهایی اســت کــه در ســطح جهــان وجــود دارد. البتــه نگرانــی دربــاره آن ممکــن اســت به ایــن خاطر باشــد که شــناور اســت و باید مقابل طوفانهای دریایــی مقاوم باشــد. امــا در کل نمیتوان گفت «آکادمیک لومونوســو­ف» امنیت کمتری نسبت بــه ســایر نیروگاههــ­ای ســطح جهــان دارد. کمــا اینکه نیروگاه فوکوشیما روی زمین بود، اما شاهد خطرات آن در زمان سونامی بودیم.» ■ مقابلهبهمث­لموشکی

پــساز آنکــه والدیمیــر پوتیــن روز جمعه در نشســت شــورای امنیــت ملــی روســیه بــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور دســتور داد بــه آزمایش موشــکی اخیر امریکا پاســخ متقابل بدهنــد، وزارت دفــاع روســیه دیــروز از پرتاب موفقیتآمیز دو موشــک بالســتیک «بوالوا» و «ســینِوا» از طریــق دو زیردریایی این کشــور خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.