اجرای فاز پنجم احیایدریاچ­هارومیه

Iran Newspaper - - News -

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهای ایــران از اجرای فاز پنجم طــرح احیای دریاچــه ارومیه در ۳۸ روستای استان خبر داد.

بهگــزارش ایســنا، علــی ارواحــی در بیســتمین جلســه کارگــروه ملــی راهبری پــروژه همــکاری در احیــای دریاچه ارومیــه از طریق مشــارکت جوامع محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایــدار و حفاظــت از تنــوع زیســتی که در ســالن جلســات ســاختمان شــماره یــک جهــاد کشــاورزی اســتان برگزار شــد، گفــت: فــاز پنجــم طــرح احیــای دریاچــه ارومیــه از طریــق مشــارکت جوامــع محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیســتی در ۳۸ روستای این اســتان اجرا شد و قرار است به تعداد روســتاها در فاز ششم ۲1 روستای جدید نیز اضافه و در 5۳ روســتای قدیمی نیز برنامههای آموزشی ترویجی همچنان ادامه یابد.

رســول جلیلی رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجــا­ن غربــی نیــز در ایــن جلســه از همکاری و مشــارکت بیــش ازیکهــزار و ۲1۳ بهــره بــردار در اجــرای 5 فاز طرح احیــای دریاچه ارومیه از طریق مشــارکت جوامــع محلــی در اســتقرار کشــاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی خبر داد.

وی اظهــار کــرد: هــدف و اولویــت اصلــی ما در بخش کشــاورزی کمک بــه احیای دریاچــه ارومیه اســت، چرا که زندگی و سالمت بیش از 15 میلیون نفــر در منطقــه شــمالغرب کشــور بــه حیــات این زیست بوم بستگی دارد.

جلیلی افزود: کاهــش مصرف آب و نهادههای شــیمیایی و بســیج اجتماعــی بــه منظورانجــ­ام اقدامات احیایی دریاچه ارومیه و حفاظت از تنوع زیستی از اهداف این پروژه است.

وی با اشــاره به اقدامات این ســازمان در جهت کاهــش مصــرف آب، بیان کرد: در ســالهای اخیر توجه در ســه حوزه منبع تأمیــن آب، مزرعه و گیاه متمرکز شــده اســت تا بتوان با تغییر الگوی کشت در جهــت کاهــش مصــرف آب قــدم برداشــت به طــوری کــه ۳۳ میلیــارد تومــان از محــل اعتبارات ســتاد احیای دریاچه ارومیه در ســال گذشــته برای توســعه سیســتمهای نویــن آبیــاری در بخــش کشاورزی هزینه شده است.

جلیلی ادامه داد: کشت محصوالتی با مصرف آب کم، حفظ و ارتقای بهرهوری خاک کشــاورزی، مدیریــت روان آبها، حفظ منابع آب زیرزمینی و استفاده از تکنولوژیها­ی روز برای کاهش مصرف آب از دیگــر اقدامات این ســازمان بــرای مقابله با کم آبی است.

وی خاطرنشــان کــرد: در 4 ســال گذشــته در اثر انتقال تکنیکهای نوین به سر مزارع و به کارگیری شــیوههای بهزراعــی و مشــارکت بخش خصوصی و جوامــع محلــی و دســتگاهها­ی اجرایــی ذیربــط توانســتیم ۲51 میلیون متر مکعب در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفهجویی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.