محسن هاشمی: به عملکرد شورا نمره 15 می دهم

Iran Newspaper - - News -

رئیس شــورای شهر تهران در آستانه ســومین سال فعالیت شورای شهر پنجم به عملکرد مدیریت شهری نمره 15 داد و گفت: در توســعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافتهای فرســوده و مقابلــه بــا آســیبهای اجتماعــی نتوانســته­ایم مطالبات بحق مردم را پاسخ کافی بدهیم.

محســن هاشــمی در گفتوگــو با ایســنا، با اشــاره به فراز و نشــیبهای فعالیــت دو ســاله شــورای 1۲ نفــره پنجــم در تهــران در آســتانه ســالگرد آغاز بــه کار، گفت: اگــر عملکرد شــورای شــهر را بخواهیــم در چارچوب اختیــارات و وظایف قانونیاش بررســی کنیــم، باید گفت که قابل دفــاع یا قابل قبــول اســت، اما اگــر بخواهیــم در مورد عملکــرد مجموعه مدیریــت شــهری قضــاوت کنیــم، نمیتوانیم به بخشــی از انتقاداتــ­ی که به عملکرد مدیریت شــهری که شــورای شــهر بخشی از آن است پاسخ قانعکننده بدهیم.

وی افــزود: شــاید بتوان گفت در حوزه شهرســازی، حفظ محیــط زیســت و شفافســازی عملکــرد مدیریــت شــهری شــورا کارنامه مثبتی دارد اما در برخی حوزهها نظیر توسعه حمــل ونقــل عمومی، نوســازی بافــت فرســوده و مقابله با آســیبهای اجتماعــی نتوانســته­ایم مطالبــات بحق مردم را پاســخ کافی بدهیم. هاشــمی با بیان اینکه شــورای شــهر تهــران ســعی کــرده کــه خواســت و انتظــارات شــهروندان را ســرلوحه عملکــرد شــورای شــهر خــود قــرار دهــد، ادامه داد: انتظــارات شــهروندان تهرانــی را میتــوان در چهــار حــوزه حل مســأله ترافیــک، کاهــش آلودگی هــوا، مقابله با آسیبهای اجتماعی و نوسازی بافتهای فرسوده و کاهش آســیبپذیر­ی و افزایــش تابآوری در برابر ســوانح طبیعی بخصــوص زلزلــه از درون نظرســنجیه­ای علمــی صــورت گرفته استخراج کرد.

بهگفتــه هاشــمی، بهنظر میرســد راه حــل بخش عمده ایــن معضــالت، بویــژه ترافیــک و آلودگــی هــوا، توســعه حملونقــل عمومــی باشــد که طی دوســال نخســت شــورا، متأســفانه انتظــارات مــردم از ایــن بخــش بــرآورده نشــده اســت و باید در جهت افزایش ظرفیت و توســعه تجهیزات حملونقل عمومی اقدامات جدی و پرشتابی صورت گیرد.

وی بر این نکته تأکید داشت که امروز ظرفیت حملونقل عمومی تهران در مقایسه با یک دهه قبل، افزایش چندانی نیافتــه اســت در حالــی کــه در توســعه زیرســاخت گامهای خوبی برداشــته شده اما بهدلیل ضعف در تأمین تجهیزات از قبیل اتوبوس و تجهیزات ثابت و قطارهای مترو، ظرفیت حمــل مســافر جهشــی نیافته اســت و باید اولویت نخســت مدیریت شهری در دوسال باقیمانده در این بخش باشد.

رئیس شــورای شــهر تهران در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه برخی از اعضای شــورا معتقدند که دســتهای پنهان در شــهرداری اجازه پیشــرفت امور در شهر را نمیدهد، این افراد چه کســانی هســتند؟ گفت: بهصــورت کلی در ذهنیت بخشــی از جامعــه ایــران، تئوری توهــم توطئه جــا دارد، اگر منظور از دســتهای پنهان بوروکراسی موجود در شهرداری اســت کــه ایــن موضــوع همیشــه مطــرح بــوده و معایــب و مزایایــی دارد و نمیتــوان آن را انــکار کرد امــا میتوان برای غلبه بر آن و تسهیل بوروکراسی برنامه داشت.

وی در پاســخ به انتقاداتی مبنی بــر اینکه برخی اعضای شــورا گویــی دچــار کرختــی و کــم کاری شــدند گفــت: ایــن قضــاوت شــما را بهطور کلی قبول ندارم البته ممکن اســت در برخی موارد مصداق داشــته باشــد، طبیعی است برخی اعضــا که تجربه حضــور در چنین ســطحی از تصمیمگیری و مالحظــات و مشــکالت آن را نداشــتهان­د، وقتــی بــا موانع کار و فشــارها و مشــکالت و بحرانها مواجه میشــوند، دچار تضعیف روحیه میشــوند اما میتوانم بگویم اکثریت شورا همچنــان بــا انــرژی و انگیــزه در پــی انجــام وظایــف خود و کاهش مشکالت شهروندان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.