ایران قهرمان جام جهانی تکواندو شد

Iran Newspaper - - News -

مسابقات جام جهانی تکواندو 9۱۰2 در چین برگزار شد و تیم دانشــگاه آزاد اســالمی به عنوان نماینده ایران در این میدان به عنوان قهرمانی دست یافت. هوگوپوشان کشــورمان در اولیــن گام قزاقســتان را بــا نتیجــه ۸۴ بــر۳۳ شکســت دادند، در ادامــه بــه مصــاف نماینده میزبان رفتنــد و با نتیجه ۶۶ بــر ۳۵ به برتری رسیدند؛ در فینال نیز موفق شدند کرهجنوبی رقیب دیرینه خود را ۱۷ بر ۶۶ از پیشرو برداشته و کاپ قهرمانی را باالی سر ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.