زبان نامشترک

اختالف استراماچون­ی و استقالل ادامه دارد؛ بدون مترجم یا با مترجم

Iran Newspaper - - News - حامد جيرودی خبرنگار

بعد از باخت غیرمنتظره اســتقالل در دقیقه 95 مقابل ماشینســاز­ی که اولین شکست آبیها در همیــن هفتــه اول لیگ برتــر نوزدهــم را رقم زد، بســیاری منتظر بودند تا توضیحات فنــی آندرهآ اســتراماچ­ونی را بشــنوند امــا ســرمربی ایتالیایی اســتقالل که در اتــاق کنفرانس حاضر شــده بود، بعد از دقایقی معطلی که مترجم را در کنار خود ندید، با چهرهای برافروخته به صحبت پرداخت و بــا عصبانیــت بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد که مترجمی نداشــته که حرفهایــش را به بازیکنان منتقــل کند. او ایــن کار را یک خرابکاری دانســت و تأکید کرد که نمیداند از طرف باشگاه استقالل رخ داده یا اینکه فدراسیون مقصر است و حتی در پایان صحبتهایش، ضربهای از روی عصبانیت به صندلی زد و سالن نشست خبری را ترک کرد.

ســعید فتاحــی، رئیــس کمیتــه مســابقات ســازمان لیگ بعــد از بازی گفــت: «هیچ کس از باشگاه استقالل درخواستی برای حضور مترجم اســتراماچ­ونی نداشــت.» ضمــن اینکــه فریبــرز محمــودزاد­ه، مدیــر نقــل و انتقــاالت ســازمان لیــگ هم چنیــن توضیــح داد: «غیبــت مترجم اســتراماچ­ونی در نشســت خبــری هــم بــه ایــن دلیــل بود که اســتقالل هیــچ مدرکی بــرای ثبت قرارداد مترجم به کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ ارائــه نکرد و به همین دلیــل ID کارتی هم برای مترجم اســتراماچ­ونی صادر نشــده و هیچ قصوری متوجه سازمان لیگ نیست.»

بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضوع به ســراغ محمد نوریفر، مدیر رســانهای اســتقالل رفتیم و او در گفتوگویــی بــا خبرنــگار «ایــران» درباره اینکه آیا استراماچون­ی مترجمی دارد یا نه گفت: «ایشــان 2 مترجم دارد؛ یکی مترجم فنی به نام آقای یوســف که در جلســه معارفه ایشان حضور داشت و بعد هم به عنوان مسئول GPS بازیکنان در تمرینات و هم در اردوی ترکیه حضور پیدا کرد و در جلســات تمرینی هفته اخیر هم بود. ایشان هم در بحث تمرینات به دستیاران استراماچون­ی کمــک میکند و هــم کار GPS را انجام میدهد و هم بخشی از کار ترجمه را برعهده دارد.»

او در ادامــه گفــت: «مترجــم اول در زمــان معاون ورزشــی ســابق (علی خطیــر) آمده بود و مترجــم دوم را باشــگاه در ادامــه معرفی کرد که شــهرام نــام دارد و نظر آقای اســتراماچ­ونی این بــود که او کارهــای مربوط به مدیــا و کنفرانسها را انجــام دهــد کــه در این بازی هم بود و یوســف هم مترجــم فنی باشــد. پس بنابراین اســتقالل بــی مترجــم نیســت و هــر دو آنهــا هم بــه تبریز آمــده بودند.» نوریفر درباره اینکه گفته شــده او جای مترجــم را روی نیمکت گرفته بوده، چنین واکنشــی داشت: «در لیست اســتقالل برای بازی بــا ماشینســاز­ی که به ناظر ســازمان لیــگ ارائه شــد، یک جــای خالــی برای نــام مترجــم وجود داشــت و هیچ کسی روی نیمکت استقالل، جای شــخص دیگــری را نگرفته بود.» مدیر رســانهای اســتقالل دربــاره اینکــه پــس چــرا ایــن ناراحتی بــرای اســتراماچ­ونی بــه وجــود آمــد، گفــت: «از روز پنجشــنبه آقای زرینچه به مترجم (یوســف) گفتــه بــود کــه از طرف باشــگاه مجــوز حضورش روی نیمکــت صــادر نشــده و نمیتوانســ­ت روی نیمکت بنشــیند. چرا که مدرک مترجمی فنی یا آنالیزوری ایشان تأیید نشده.»

البته اســتراماچ­ونی در حالی بــه نبود مترجم اشارهکردهک­همسئوالناس­تقاللمعتقد­ندمترجم فنی (یوسف) کامل نمیتواند کار ترجمه را انجام دهد اما استراماچون­ی و دستیارانش اصرار بر این دارند که مترجم زبان انگلیســی داشــته باشند نه ایتالیایــ­ی تا راحــت بتوانند با هم حــرف بزنند! از طرفی با توجه به اینکه این مترجم از سوی خطیر انتخاب شــده، باشگاه استقالل در تالش است که فــرد دیگری را به عنوان مترجم اســتخدام کند تا اخبار تیم به بیرون درز نکند اما سرمربی ایتالیایی بــه ایــن مترجــم اعتمــاد دارد و میخواهــد او به کارش ادامــه دهد. جواد زرینچه، سرپرســت تیم فوتبال استقالل در رابطه با ناراحتی استراماچون­ی گفت: «ما مشــکل زبان نداشــتیم. علی کریمی و تعدادی دیگر از بازیکنان زبان انگلیسی را به طور کامــل میداننــد و مربی هــم با بازیکنــان به طور کامــل در ارتباط بود. روی نیمکت هم من خودم کمــی زبــان میدانم و دکتر ســتوده هــم کامالً به زبان انگلیســی مسلط اســت. البته در طول بازی درخواســتی نشد که ما مطلبی را به زمین منتقل کنیــم. از روزی که من آمدم، مترجم حضور دارد اما استراماچون­ی میگوید نمیخواهم مترجمی کــه باشــگاه بــه مــن معرفــی کــرده روی نیمکت باشد. آن مترجمی هم که مد نظر خودشان بود، قبالً به ما گفته بودند آنالیزور اســت و بعد گفتند که صحبتها را ترجمه میکند.» ■ کابوساسترا­ماچونی

بــا ایــن حــال، صحبتهــای اعتراضآمیـ­ـز اســتراماچ­ونی بازتــاب زیــادی در رســانههای جهــان بخصــوص رســانههای ایتالیایی داشــت و آنهــا عصبانیــت او را بــا جیووانــی تراپاتونــ­ی ســرمربی مطــرح ایتالیایــ­ی و جنــارو گتوســو مقایســه کردنــد. روزنامــه «کوریرا دالاســپور­ت» همچنیــن ضربــه زدن اســترا بــه صندلــی را بــه حرکــت «آلبرتــو ماســالنی»، ســرمربی ســابق ساسولو و پالرمو تشــبیه کرد و نوشت: «استقالل در اولیــن بــازی لیــگ ایــران شکســت خــورد اما مشــکل اســتراماچ­ونی چیــز دیگــری بــود.» امــا روزنامــه «گازتــا» ایتالیــا گــزارش مفصلتری از مشــکالت اســتراماچ­ونی ارائه داده و نوشــت که استراماچون­ی وضعیت سوررئالی را در استقالل و ایــران تجربــه میکنــد: «یــک کابــوس واقعی. استراماچون­ی تنها و بدون مترجم است. مشکل این اســت که اســتراماچ­ونی در واقع در استقالل یــک زندانی اســت. او از طریق مدیــر برنامهاش درخواست کرد تا قراردادش را با استقالل فسخ کند که رد شــد. اگر او بخواهــد یکطرفه این کار را انجام بدهــد، باید ۳ میلیون یورو جریمه بدهد. به هر حال اســتقالل پنجشنبه در خانهاش برای دومین بــار در لیگ بازی میکند. تماشــاگرا­ن با استراماچون­ی هستند اما این مربی امیدوار است که زودتر از این کابوس بیدار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.