کلمبیا برابر نوجوانان والیبال ایران زانو زد

Iran Newspaper - - News -

تیــم والیبال نوجوانــان ایران در ســومین بازی خود از رقابتهــای قهرمانی جهــان 9۱۰2 در تونــس، کلمبیا را با نتیجه ۳ بر یک شکســت داد. نوجوانان ایــران با کســب دو برد، یک باخت و ۶ امتیاز پــس از ایتالیا و جمهوری چک در جایگاه سوم جدول گروه B قرار گرفتند. شاگردان وکیلی در آخرین دیدار خــود از دور اول گروهــی ایــن مســابقات امروز (یکشــنبه) ســاعت ۰2 مقابل ایتالیا مدعی عنوان قهرمانی قرار میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.