هتتریک طارمی برابر تیم زیدان

Iran Newspaper - - News -

مهــدی طارمی که جمعه شــب در دیــدار ریوآوه مقابل آوس (تیم مهرداد محمدی) یک کوالک واقعی بــه راه انداخت و با وجود تــازه وارد بودن در لیــگ برتــر پرتغــال ســه گل زد و یــک پنالتی هم گرفــت و عامل اصلی برد ۱-5 ریوآوه مقابل آوس شــد، دیــروز گفت امیــدوار اســت این گونه درخشــشها بــرای او و تیمــش اســتمرار یابــد. طارمــی که پس از حضــور بهعنوان یــک بازیکن ذخیره در هفتــه اول، در هفته دوم بازیکن ثابت شــد، افزود: «احساس خیلی خوبی دارم و کالً در ریوآوه بخوبی مســتقر شــدهام و مــردم نیز از من حمایــت زیادی کردهاند و من نیز آنها را دوســت دارم. امیدوارم بتوانم بهترینها را برای این تیم کسب کنم.» طارمی که حاضر نشد تعداد دقیق گلهایــش در پایــان فصــل جــاری را پیشبینــی کنــد، برابر تیمی درخشــید که اضافــه بر مهرداد محمدی مهاجم سابق سپاهان، انزو زیدان پسر زینالدیــن زیــدان مشــهور را هم در اختیــار دارد و از قضــا تــک گل آوس را هــم همیــن مهاجــم جوان فرانســوی زد. هتتریک طارمــی وی را به صدر جــدول گلزنان فصل جدید بــرد و مهرداد محمدی با دو گلی که پیشتر زده بود، پشت سر وی در جدول قرار گرفت.

کارواخال سرمربی ریوآوه گفت: «من معموالً دوســت نــدارم در تیمم عملکرد فنــی بازیکنان را بســنجم ولی درباره مهدی ایــن کار را میکنم. حضــور مهــدی در ریــوآوه و حتــی لیــگ پرتغال چیــز کوچکی نیســت. دالیل زیادی بــرای جذب او وجــود داشــت. فشــار مــن، کمــک کارلــوس کیروش و مترجم او و ســاختار باشــگاه ما خیلی در قانع کردن او نقش داشت. طارمی پیشنهاد ۰۱ میلیون یورویی داشت ولی ما با ۵.۱ میلیون یورو او را جذب کردیم. او از تمام این پول گذشت تا به فوتبال اروپا بیاید و نشــان دهد شخصیت بزرگی دارد. او اعتمــاد به نفس باالیــی دارد و من حتی معتقدم در آینده بازیکن بزرگتری خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.