شورایی کارآمد و تخصص محور

Iran Newspaper - - صفحه اول - محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران

پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران شهریور ماه سال 69، پس ازگذشــت 3 ماه از اعالم نتایج انتخابات شــوراهای شهر و روستا کار خــود را بهطور رســمی آغاز کرد. دیروز نیز شــورا وارد ســومین ســال فعالیت خود شــد و براســاس ضوابط موجود، در اولین جلسه سال سوم، هیأت رئیسه را همچون دو سال قبل انتخاب کرد و در گزارشی اجمالی، عملکرد دو ســال اخیــر خود را در اختیار مردم و رســانهها قرار داد. در مروری اجمالی بر عملکرد شورای پنجم با وجود تالش فزاینده رسانهای بر ناکارآمد جلوه دادن این شورا، بهنظر میرسد که این نهاد برخاسته از رأی قاطع مردم در 29 اردیبهشت ماه سال 69، علیرغم همه مشــکالت ســاختاری و نهادی، در مجموع عملکرد قابل قبول و حتی قابل دفاعی را از خود به نمایش گذاشته است که به برخی از اهم این موارد میتوان بهصورت فهرست وار اشاره کرد: الف: شــورای پنجم برخاســته از یک فهرســت واحد و با اختالف قابل توجه و معنادار از فهرســت رقیب توانســت رأی اعتماد باالی اهالی تهران، ری و تجریش را بهدســت آورد، به طوری که ترکیب راه یافته به این نهاد، شامل چند ویژگی بارز بود که تا پیش از این، مسبوق بهسابقهنبو­دهاست.

-1 حضــور 30 درصــدی زنــان و جوانان در شــورای پنجم که برای نخســتین بار ترکیب جمعیتی متفاوتی را در معرض قضاوت مردم قرار میداد.

-2 رویکرد تخصص محور هریک از اعضای شورا که تالش شد فارغ از محورهای شهرت و تأکیــد برحضور چهره قهرمانان ورزشــی یا هنری در شــورا باشــد. ویژگیهای تخصصی، تجربه، تحصیالت و سوابق اجرایی و مدیریتی منجر به شکلگیری یک فهرست ترکیبی در این دوره شد. اگرچه کاهش 10 عضو از 31 عضو شورا در این دوره لطمه ساختاری جدی به این نهاد در ابر شهر تهران گذاشت. ب:رویکردعموم­یشورادرجهت­تحققوعدهها­یانتخاباتی -1 توجه به شفافیت و برگزاری علنی همه جلسات شورا و حضور نمایندگان رسانهها بر خالف دورههای گذشته که 50 درصد از جلسات بهصورت غیر علنی برگزار میشد. شورای پنجم بر این عقیده اســت که دانســتن حق همه مردم اســت و در همه جلســات باید همه رسانهها با هر گرایش و جناح سیاسی حضور داشته باشند.

-2 توجه به درآمدهای پایدار و پایان سیاســت شهر فروشــی و تراکم فروشی که در دوره گذشته،آثارزیانبا­روتخریبیشد­یدرابرشهرو­اردکردهبود.شورایپنجمد­رنخستینروز­های آغاز بهکار خود با بخشنامه شهردار وقت، به این روند غیر قانونی پایان داد.

1-تأکیدبراصل­شفافیتبویژ­هدررابطهبا­قراردادهای­منعقدهدرسا­ختارتصمیمس­ازی مدیریتشهری­کهباراهاند­ازیسایتشفا­فیتدرسالاو­لشورایپنجم­بهنتیجهرسی­دودر فاز اول، همه قراردادهای تا سقف یک میلیارد تومان روی سایت قرار گرفت و در دو مرحله ترکیبی فاز دوم و سوم نیز به ترتیب قراردادهای باالی005 و 250 میلیون تومان به استحضار شهروندان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.