پای نفر سوم و چند صد کیلو طال به پرونده متهمان باز شد

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ دو نماینــده مجلــس درست یک روز بعد از آزادی از زندان اویــن در صحــن بهارســتان حاضــر شدند؛ دو نمایندهای که میگویند بی تقصیر هستند. فعــالً مجلــس دربــاره قصــور آنهــا نظــری نداده اما آن طــور که از موضع بهارســتان بــه نظر میرســد، مقامات قوه مقننه از بازداشت این دو نماینده گالیههــای زیــادی دارنــد. مقامــات بهارســتان معتقدند باید قوه قضائیه آنها را برای برخورد با این دو نماینده در جریــان قــرار مــیداده و دســتگاه قضایی ایــن کار را بی خبر انجام داده است. امــا همزمــان دیــروز احمــد توکلــی نامهای را خطاب به رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس کــه نایب رئیــس هیــأت نظــارت بــر رفتــار نمایندگان است، منتشر کرد که در آن گفته است دادستانی تهران بهمنماه ســال قبــل ایــن هیــأت را در جریــان تخلفات دو نماینده قرار داده است. نکتــه اینکــه آن طــور که توکلــی فاش کــرده، این هیأت اقدامات دو نماینده مجلس را که اکنون منجر به بازداشت آنهــا شــده، در چارچــوب وظایــف نمایندگــی تشــخیص داده اســت. اتهاماتی کــه به گفته توکلــی، از تبانی در خریــد ۶ هــزار خــودرو و چند صــد کیلو طال را شــامل میشود تا همکاری بــا یکــی از متهمــان اخــالل در نظــام اقتصــادی و ایجاد بحــران در موضوع پوشــک. هنــوز امــا مجلســیها درباره اینکه ماجــرای درخواســت بهمنماه دادســتانی از آنها چه بوده، توضیحی ندادهاند.

محمــد عزیــزی نماینــده ابهــر و فریــدون احمــدی نماینــده زنجــان شــامگاه چهارشنبه بازداشت و بعد از تودیع وثیقــه 0۱ میلیاردی، روز شــنبه آزاد شــدهاند. دیروز در حاشیه جلسه مجلــس محمــد عزیــزی ترجیــح داد در پاســخ بــه خبرنــگارا­ن ســکوت کند امــا فریــدون احمدی به ســکوت اکتفا نکرد و به «ایســنا» گفت که بازداشــت شــدن و او همکارش بــه دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه بوده. ■ گالیه رئیس و نایب رئیس مجلس از بازداشت دو نماینده

جلســه دیــروز مجلــس با نشســت غیرعلنــی نماینــدگا­ن بابــت بررســی وضعیــت دو نماینــده ابهــر و زنجــان آغــاز شــده بــود. جلســهای کــه طــی آن معلــوم میشــود علــی الریجانی، رئیــس مجلــس از ابراهیــم رئیســی، رئیس قوه قضائیه درخواســت آزادی ایــن دو نماینــده را مطــرح کــرده اســت. ایــن روایــت را نمایندگانـ­ـی چــون محمدجــواد ابطحــی و احمــد علیرضابیگی مطرح کردهاند.

علیرضــا بیگــی بــه «ایســنا» گفتــه اســت کــه طبــق ســخنان الریجانی در ایــن جلســه غیرعلنــی حتــی «رئیس قــوه قضائیه بــا بازداشــت نمایندگان موافق نبــود.» به گفتــه او، «الریجانی قبل از جلســه علنــی در صحبتهایی تأکیــدش بــر این بــود که اجــازه دهید دســتگاه قضایــی رســیدگیها­یش را انجــام دهــد ولــی جنجــال صــورت نگیــرد.» بــا این حــال وی گفته اســت کــه «آقــای الریجانــی ایــن گالیــه را مطــرح کــرد کــه اســتنطاق اشــکال نــدارد امــا بازداشــت نماینــده چــه معنایــی دارد؟!» ابطحــی هــم بــه «تســنیم» گفتــه کــه «آقــای الریجانی در ایــن جلســه گفت درســت نیســت کــه بــا بازداشــت ایــن دو نماینــده قضاوتهایــ­ی صــورت گیــرد و کلیــت مجلس را با این قضاوتها زیر ســؤال ببریــم؛ نباید بهگونهای صحبت شــود که آبروی مجلس خدشهدار شود.»

امــا ســاعتی پــس از پایــان جلســه مجلــس، مســعود پزشــکیان نایــب رئیــس مجلس همیــن گالیههــا را در جمــع خبرنگاران مطــرح کرد و گفت: «بــه اعتقــاد مــن، اینکه یــک نماینده را دســتگیر کننــد و نگه دارند و ســپس او را متهــم کننــد درســت نیســت؛ اگر نماینــدها­ی اتهــام دارد و اگــر دالیــل محکمــی وجــود دارد او را بــه دادگاه ببرنــد، نــه اینکــه هــر کســی هــر زمان کــه دلــش خواســت نماینــده مجلس را بازداشــت کنــد و در روز تعطیــل بــه بازداشــتگ­اه بفرســتد. مگــر قــرار اســت نماینــده مجلــس فــرار کنــد؟»

او تأکید کرده اســت: «اگــر تخلف این دو نماینــده اقتصــادی اســت بایــد در دادگاه علنی بررســی شــود و به مردم و افکار عمومی اطالعات داده شــود و البتــه آن دو نماینــده هــم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییــم خوردنــد و بردند و نگذاریم از خــود دفــاع کننــد.» پزشــکیان در ســخنان خــود بازداشــت ایــن دو

نماینده را «غیــر منطقی» خوانده اما همزمــان هــم تأکیــد کــرده کــه هیأت رئیســه مجلــس دنبال این نیســت که دســتگاه قضایی بابت این موضوع به بهارستان گزارش بدهد. ■ توضیحــات احمــدی دربــاره وثیقــه 10 میلیاردی

دیــروز امــا فریــدون احمــدی، یکــی از دو نماینــده بازداشــت شــده

در گفتوگــو بــا «ایســنا» توضیحاتــی دربــاره وضعیــت خــودش مطــرح کرد. او علت بازداشــت خود و محمد عزیــزی نماینــده ابهــر را عــدم تودیع وثیقــه عنوان کــرد. احمــدی گفته که «اگــر مــا وضعمان خــوب بــود، وثیقه را بــه ســرعت پرداخــت میکردیــم.» وی دربــاره منبع تأمیــن وثیقه اضافه کــرد: «بخشــی از آن مال خــودم بوده و بخشــی مربــوط بــه یکی از دوســتان بوده اســت.» احمــدی در پایان گفت: «هنــوز زمان جلســه دادگاه مشــخص نشده است.» ■ داســتان نماینــده ســوم درگیــر در پرونده

دیــروز ســخنگوی هیــأت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگا­ن مجلــس هــم توضیحاتــی دربــاره پرونــده ایــن دو نماینــده داد. توضیحاتــی کــه بخــش جالبتری داشت و آن وجود نام یک نماینده دیگر در این پرونده است.

محمدجــواد جمالــی در جمــع خبرنــگارا­ن از حضــور فــرد ســومی در جریــان پیگیــری دادســتان عمومــی و انقــالب تهــران در پرونــده «اعمــال نفــوذ نماینــدگا­ن در عقــد قــرارداد خریــد و فــروش عمــده خــودرو» خبر داد و اظهــار داشــت: از میان این ســه نفــر دو نفــر بازداشــت و با قــرار وثیقه آزاد شــدند. بــه گفته وی، دادســتانی «مدعــی دخالــت ایــن نماینــدگا­ن مجلــس بــرای تأثیرگــذا­ری بــر عقــد قــراردادی میــان متهمــان و شــرکت ســایپا اســت و در همیــن خصــوص هیــأت نمایندگان بــا احضار این ســه نماینــده مورد اشــاره توضیحات آنان را دریافــت و ثبت نمــود. طی قرارداد مزبــور دو نفــر ســرمایهگذ­ار با معرفی یکی از نمایندگیها­ی فروش سایپا در اســتان فارس اقدام به سرمایهگذار­ی عمــده پیــش خریــد خــودرو بــا ســود مشارکت ۶۲ درصد کرده بودند.»

وی گفــت: «همچنیــن در نامــه دادســتانی آمده اســت که یکی از این نماینــدگا­ن پــس از تغییــر مدیریــت شــرکت ســایپا شــخصاً بــه دفتــر وی رفتــه درخصوص تمدید قــرارداد این دو شــهروند اقدام به تهدید مدیریت ایــن شــرکت کــرده اســت.» جمالــی البتــه در اظهــارات دیــروز خــود نــام نماینــده ســوم را کــه در ایــن پرونــده درگیــر اســت،مطرح نکرد. دیــروز اما در راهروهــای بهارســتان نامهــای مختلفــی از قــول مجلســیها دربــاره نماینده ســومی که درگیــر این پرونده بود شنیده میشــد که البته برای بیان هیچ کدام سندی وجود نداشت.

نمایندگان ابهر و زنجان نفر اول و دوم از راست پس از آزادی از اوین دیروز به مجلس رفتند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.