مخالفت مجلس با فوریت طرحی برای شفافیت آرا

Iran Newspaper - - News -

نمایندگان مجلس با فوریت طرحی برای شفافیت آرا در مجلس مخالفت کردنــد کــه به دنبال آن ایــن طرح به صورت عادی مورد بررســی قــرار خواهد گرفت. این طرح که امضای حدود 0۹۱ نماینده را با خود داشت، توسط مجتبی ذوالنور تهیه شده بود. او در دفاع از طرح خود گفت: مشروعیت نمایندگان به رأی مردم است؛ مردم باید بر نمایندهشان نظارت داشته و مطالبهگری کنند. این امر وقتی محقق میشــود که مردم از عملکرد نمایندهشــ­ان اطالع داشته و بداننــد کــه نماینــده چه زمانی در مجلس اســت و رأیش بــه لوایح و طرحها چگونه میباشد. نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان فوریت ایــن طــرح، با ۹۶ رأی موافق، ۳0۱ رأی مخالــف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. سپس یک فوریت این طرح به رأی گذاشــته شــد که نمایندگان با ۹۵ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۸۹۱ نماینده حاضر در مجلس مجدداً رأی ندادند. لذا طبق اعالم مســعود پزشکیان رئیس جلســه، این طرح به صورت عادی اعالم وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.