گفت و گوهای برجامی در چندقدمی ترامپ

Iran Newspaper - - News -

اینچنیــن بود که وقتــی ظریــف در مالقــات روز جمعه با مکرون خواســتار تمرکز گفتوگوها بــر موضوع برجام و یافتن راهکارهای تحقــق منافــع اقتصــادی ایــران در چارچــوب ایــن توافــق شــد و در عیــن حــال راهکارهایی عملیاتــی را هم به پاســخ ضمیمــه کــرد، تــوپ در زمین فرانسه افتاد تا برای عملی کردن این پیشنهادات چارهجویی کند.

پیشــنهادا­تی کــه وجوه مشــترک و قابل قبولی برای هر دو طرف داشــت تا مکــرون را برای گفتوگــو با ترامپ امیدوار کنــد. گمانهزنیهـ­ـا حکایت از آن دارد کــه اعمــال معافیت محدود برای شــماری از مشــتریان نفتی ایران در ازای خــودداری تهران از برداشــتن گام سوم مبنی بر متوقف کردن بخش دیگــری از تعهــدات برجامــیاش، از محورهای مهم پیشــنهادا­ت روی میز مذاکرات ایرانی – فرانســوی اســت که طرح این پیشــنهادا­ت از سوی مکرون در شــام کاری ۲ ســاعته بــا ترامــپ با چــراغ ســبز او مواجــه شــده و پاریــس را بــرای دســتیابی بــه نتیجــه جهــت نجــات توافق هســتهای امیــدوار کرده اســت. خبرگزاری فرانســه نیــز بعد از ایــن دیــدار بــه نقــل از یک مقــام کاخ الیزه گــزارش داد که رهبــران امریکا و فرانسه در دیدار خود بر سر مسائلی از جمله ایران به نقاط مشــترکی دســت یافتهاند. ایــن خبر را رئیس جمهوری فرانســه نیــز در گفتوگــو بــا تلویزیون «الســیآی» تأییــد کــرد و همچنیــن گفــت کــه رهبــران گــروه ۷ بــا اقــدام مشــترک و ارتبــاط بــا ایــران موافقت کردهانــد و «هــدف، شــروع مذاکراتی جدیــد و متوقف کردن ایــران از اتخاذ تصمیماتــی اســت کــه بــه تشــدید تنشهــا منجــر میشــود.» ایــن نکتــه مکرون تأیید تلویحی این گزاره اســت کــه طــرف غربــی در آســتانه دو هفته مانــده بــه پایــان ضرباالجــل تهران بــرای برداشــتن گام ســوم، میکوشــد با پیشــنهادا­تی که به پشتوانه رضایت ترامــپ مبنــی بــر معافیــت تحریمی به شــماری از کشــورها به دست آمده است، مانع از وقوع آن شود.

بنابرایــن حضــور روز گذشــته ظریــف در «بیاریتــز» بــه دعــوت ژان ایــو لودریــان، وزیــر خارجــه فرانســه بــا هــدف پیشــبرد ایــن گفتوگوهــا و مواجهــه مســتقیم بــا واکنشهــای مثبــت قدرتهــای بــزرگ حاضــر در نشست و به طور ویژه امریکا به نتیجه مذاکــرات تهــران و پاریــس صــورت گرفته اســت. در چنین فضایی ظریف و لودریــان در حاشــیه نشســت گــروه «هفت» گفتوگوهای مهمی را پشت ســر گذاشتند که شاید موضوعات رد و بدل شده دراین دیدار بتواند گرهای از کالف پیچیده برجام باز کند. ■ گمانهزنی درباره یک دیدار

چنانکــه انتظــار مــی رفــت ســفر ناگهانــی ظریــف بــه فرانســه و حضور در محــل نشســت گــروه «هفــت» بــا حضــور هیأت عالی رتبــه امریکایی از ســوی رســانهها با این تحلیل رو به رو شد که شــاید حضور پیش بینی نشده هیأت دیپلماتیک ایرانی در «بیاریتز» مقدمات مالقات بــا امریکاییها را در حاشیه این نشست فراهم کند. فرضی که اظهارات «اســتیون منوچین» وزیر خزانــهدار­ی امریــکا مبنی بــر آمادگی واشــنگتن بــرای «گفتوگــوی بــدون قیــد و شــرط» با ایــران کــه در واکنش بــه ورود ظریــف بــه محــل برگــزاری مذاکــرات گــروه «هفــت» مطــرح شــد، بــه آن دامــن زد. بــه گــزارش واشنگتنپست منوچین در مورد سفر ظریف به فرانســه و امــکان دیدار او با مقامهــای امریکایــی، افــزوده اســت: «رئیــس جمهــور پیــش از ایــن گفتــه اســت که اگر ایــران بخواهد بنشــیند و مذاکــره کنــد، او بــرای ایــن مذاکــرات پیششــرطی نخواهد گذاشــت.» این در حالــی بود کــه خود ترامــپ هم در حاشــیه نشستش با نخستوزیر ژاپن، در پاســخ بــه خبرنگارانـ­ـی کــه دیدگاه او را دربــاره امکان دیــدار با مقامهای ایرانــی جویــا میشــدند، تأکیــد کــرد کــه «جلــوی هیــچ یــک از رهبــران را بــرای گفتوگو با ایــران نمیگیرد؛ اگر میخواهند گفتوگــو کنند، میتوانند گفتوگو کنند.»

ناگفتــه پیدا بود کــه امکان مالقات میــان هیــأت دیپلماتیــ­ک ایرانــی و امریکایــی از گمانهزنیها­ی رســانهای فراتــر نخواهــد رفــت. چه، ســخنگوی وزارت خارجــه هم بــا توضیحی که در این باره ارائه داد، تکلیف این موضوع را مشــخص کرد. ســیدعباس موسوی در ایــن خصــوص در توئیتی نوشــت: «وزیــر امــور خارجه ایــران بــه دعوت لودریــان وزیــر امــور خارجــه فرانســه بــرای ادامــه رایزنیهــا درخصــوص ابتــکارات اخیــر میان رؤســای جمهور ایــران و فرانســه، وارد شــهر بیاریتــز محــل برگــزاری اجــالس ســران گروه هفــت شــد. در ایــن ســفر بــا هیــأت امریکایــی مالقــات یــا مذاکــرهای صــورت نخواهــد گرفــت.» در همیــن حــال خبرگزاری فرانســه هــم به نقل از منابعــی در کاخ الیــزه اعالم کرد که هیــچ گونــه گفتوگویی میــان ظریف و امریکاییهـ­ـا در بیاریتــز برنامهریزی نشــده اســت. بــر اســاس اعــالم ایــن منبــع در ریاســت جمهوری فرانســه، گفتوگوهای ظریف و لودریان درباره شــرایطی خواهــد بــود کــه میتوانــد به کاهــش تنشهــا میان واشــنگتن و تهران منجر شود.

گذشتهازمحت­وایگفتوگوه­ایوزرای خارجه ایران و فرانسه در حاشیه اجالس گروه ۷ این نکته هم قابل توجه است که ظریف در حالی به محل این نشست در فرانســه رفت کــه همین چنــد روز پیش امریــکا او را در فهرســت تحریمهــای خــود قرار داده بود. حــاال ظریف در چند قدمــی دونالــد ترامپ اســت و در کمال بیتوجهــی قدرتهــای بــزرگ و بخصوصفرانس­هبهتحریموز­یرخارجه ایــران، گفتوگوهــا­ی تهــران- پاریــس انجامشد. ■ مــرکل: گفتوگوهای «گروه هفت» درباره ایران «سازنده» بود

صدراعظــم آلمــان رایزنیهــا­ی گروه هفت در مورد ایران را «سازنده» خوانــده و گفتــه اســت که این گــروه از هر روشــی بــرای حــل مســالمتآم­یز مناقشــه بــا ایــران اســتفاده میکنــد. بــه گــزارش فــارس، مــرکل حضــور «محمدجــواد ظریــف» وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران در محل برگزاری نشســت گروه هفت در شــهر «بیاریتــز» فرانســه را «رخدادی موازی، در مکانی مشــترک» توصیف کرده و گفته اســت که دعوت از ظریف از سوی گروه ۷ صورت نگرفته است.

وی بــا ایــن وجــود، هرگونــه تالش بــرای گفتوگــو بــا ایــران و پیشــبرد دیپلماســی را مثبــت ارزیابــی کــرده و گفته اســت که گروه هفت از هر ابزاری که الزم باشد برای حل مسالمتآمیز مناقشه با ایران استفاده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.