توصیفمرعشی ازاختالفات­داخلیاصالح­طلبان

Iran Newspaper - - News -

حسین مرعشی، ســخنگوی حزب کارگزاران در گفتوگویی بــه لحن مــزاح خطاب به شــورای نگهبان گفــت: «حیات و ممات اصالحطلبان دســتتان اســت، انتقاد نمیکنیم.» به گزارش خبرآنالین، مرعشــی طرح مباحث اختالفی اخیر بین اصالحطلبان را بــه بحث طلبگــی میان آیات آملــی الریجانی و یزدی تشــبیه کرد و گفت: «جبهه اصالحات آنقدر منسجم است که هیچکس نمیتواند این جبهه را از درون بپاشد، اال خداوند متعال؛ اگر خدا اراده کند مسأله فرق دارد. اختالف نظرهــای طلبگی در میان اصالحطلبان وجــود دارد، همانطور که بین آقای یــزدی و آقای آملی الریجانی بحث طلبگی هســت، بین آقای عارف و آقای کرباســچی هم بحث طلبگی اســت.» او در ادامه به کنایه افزود: «حاال گاهی هم برای اینکه فضا خیلی آرام نباشــد - ما که نمیتوانیم به شورای نگهبان انتقاد کنیم- برای همین به خودمان انتقاد میکنیم.» اعظم حاجی عباسی، دبیرکل حزب اصولگرای جامعه زینب(س) هم در گفتوگویی با ایرنا، نبود فصلالخطــا­ب و دچــار شــدن به خودبرتر بینــی افراد را عامل چنددســتگی میــان اصولگرایان دانســته و گفت: «یکی از دالیل تفرقه میــان اصولگرایان، فقــدان افرادی اســت که در گذشــته محور قــرار میگرفتند و همه قبولشــان داشتند و فصلالخطاب بودند؛ این افراد یا به رحمت ایزدی پیوستند و یا در طول زمان، اعتبار خود را از دست دادند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.