رحیمی در هیأت رئیسه ماندنی شد

Iran Newspaper - - News -

خبراولاینک­ه،درخواســت ۲۳ نماینده مجلس برای ســلب عضویت علیرضا رحیمی از هیأت رئیسه مجلس در کمیســیون تدوین آییننامه داخلی رد شــد. به گزارش «ایران»، غالمرضا کاتب رئیس این کمیســیون با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون گفت: نمایندگان معترض اذعان داشتندکهسؤ­العلیرضارح­یمیازوزیرد­فاعدربارهپ­خش فیلم ادعایی کریمی قدوسی مرتبط با دوتابعیتیه­ا به وزیر دفاع مرتبط نبوده و چرا آقای رحیمی با علم به اینکه عضو هیأت رئیســه مجلس هســتند، این سؤالرابرخا­لفآییننامه­داخلیمجلسم­طرحکردند،ازلحاظمحتو­ایینیز ۲۳ نماینده اظهاراتی را عنوان کردند و یادآور شــدند که سؤال مربوط به سپاه پاسداران به حاکمیت مرتبط است و قابل طرح در مجلس نیست. وی با بیان اینکه در جلســه دیروز نمایندگان معتــرض و رحیمی مباحث خود را مطرح کردنــد، گفــت: در نهایت موضوع مذکور در کمیســیون به رأی گذاشــته شــد، بنابراین سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیأت رئیسه مجلس رأی نیاورد. لذا وی میتواند به عنوان عضو هیأت رئیسه به فعالیت خود ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.