در جاهایی جاسوس کشف کردیم که مسئوالن دچار شگفتی شدند

گزارش وزیر اطالعات درباره نفوذیها و جاسوس ها:

Iran Newspaper - - News -

وزیــر اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکه پس از تأکیــد رهبــر معظم انقــالب مبنی بر مقابله با نفوذ دشــمنان، تشــکیالتی به نام اداره کل نفوذ در سه قسمت در این وزارتخانه راهاندازی شــده اســت، گفت: مســأله نفوذ از ســوی ســرویسهای­ی با تابلوهای علمی، صنعتی و بازرگانی انجام میشود.

به گزارش ایرنا، حجتاالسالم سیدمحمود علوی که در یک برنامه تلویزیونی ســخن میگفت، افزود: دشمن روی بخشهــای متغیر حکومت ســرمایهگذ­اری نمیکند، آنان روی جاهای ثابت سرمایهگذار­ی میکنند تا سرمایهگذار­ی آنهــا اثرگذار باشــد. افرادی که نفوذ پیــدا میکنند داغترین شــعارهای حکومتــی را میدهنــد و خیلــی زود دیگــران را متهــم میکننــد بــه گونــهای کــه خودشــان در معــرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرند.

وزیر اطالعات بر همین اساس گفت که کشف نفوذیها کار ســادهای نیســت، کشــف عناصر نفوذی خیلی مشــکل است، به طوری که در قالب دلسوزی برای نظام مسائلی را مطرح میکنند که به باورهای مردم و نظام آسیب میزند.

علوی همچنین درباره فعالیتهای ضد جاسوسی این وزارتخانــ­ه نیز با بیان اینکه در هیچ زمانی مانند ســالهای اخیــر، تقــرب و نزدیکــی بــه دشــمن را بــه عناصــر خودی نداشــتیم، اظهارکــرد: در جاهایی جاســوس کشــف کردیم کــه وقتی گــزارش آن را به مســئوالن دادیم دچار شــگفتی شــدند. وزارت اطالعــات بــا کمــک حفاظــت اطالعــات نیروهای مسلح توانســت شبکه جاسوسی CIA را متالشی و جاسوســان را شناســایی کنــد و عمــالً چشــم CIA امریکا کــور شــد. وزیــر اطالعــات، دولــت دوازدهــم را جــزو استثناییتر­ین دولتهای ۰۴ ساله انقالب دانست و درباره علت آن گفت: زیرا بیســابقهت­رین وضعیتها و تحریمها را در ایــن دولــت شــاهد بودیــم و در شــرایطی کــه شــورای امنیت و ســازمان ملل را داشــتیم، بخشــی از بانکها با ما مبادالت داشــتند، اما اکنون شاهد مبادالت بانکی نیستیم تا ارز وارد کشور شود.

علــوی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بیســابقهت­رین تخریبهــا را در ایــن دولــت از ســوی بیگانــگان و حتــی در درون کشــور با نامهربانی عناصر خودی و داخلی داشتیم، افزود: متأســفانه بر تخریبها کلمه نقد را گذاشتند و حتی در برخــی از مــوارد شــاهد بیعدالتی هســتیم، درحالی که این دولت اداره کشــور را بخوبی انجام داد و در حالی که ما مشــکالت ناشــی از تحریــم را داریم، دولت در این شــرایط قیمــت ارز را مهــار و کاهش داد و نگذاشــت شــرایط به آن بدی که مورد نظر ترامپ بود، برسد.

این عضو دولت با بیان اینکه برای دشمن مهم است که مردم از همه دولت واگرایی پیدا کنند، خطاب به منتقدان یا تخریبگران گفت: اگر به دولت احساس مثبت ندارید به گونهای رفتار نکنید که گویی در زمین ترامپ بازی میکنید، دشــمن فرقی میان این قســمت و آن قســمت نظام قائل نیست. برای دشمن واگرایی مردم از هر کجای دولت مهم اســت، البتــه در داخــل هم مردم میــان این قســمت و آن قسمت دولت فرق نمیگذارند.

او بــا بیــان اینکــه اگــر تدابیــر دولــت نبــود، بــا تحریم، قیمتهــا 8 برابر میشــد، افزود: در شــرایطی که صادرات نفت ۲ میلیون و ۰۰۵ هزار بشکه و قیمت آن هر بشکه ۰۲1 دالر بود پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان یارانه کار ســختی نبود، اما در شــرایطی که صادرات نفــت با کمترین قیمت بــه کمتریــن حد خــود رســیده پرداخــت ۲۵ هــزار میلیارد تومان یارانه شــبیه معجزه اســت که البته دولــت این کار را انجــام داده اســت. وزیر اطالعــات با بیان اینکــه نقطه اوج تحریمها پشــت سر گذاشته شده است، اضافه کرد: ترامپ از تحریمهــا چیــزی بهدســت نمــیآورد و ناچــار اســت در مقابــل ملت ایران ســر تعظیم فــرود آورد و مثل بچه آدم به برجام بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.