ترمزهای تورم

تحلیل اقتصاددانا­ن از علل کاهش تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

نــرخ تــورم در اردیبهشــت مــاه 5۹۳۱ پــس از 5۲ ســال تکرقمــی شــد، روندی که بــرای 8۲ مــاه و تا مرداد ســال گذشــته حفظ شد. اما اتفاقاتی که در ســال گذشته در بازار ارز رخ داد و بســیاری از بازارهــای دیگــر را متالطــم کرد در کنار بازگشت تحریمهای امریکا، باعث شد تا این دستاورد مهم از دست برود. برهمین اساس از شهریور سال گذشته با ورود دوباره شــاخص تورم به محدوده دو رقمی بتدریج بر این نرخ افزوده شد به طوری که در مرداد ماه سالجاری شاخص تورم ساالنه به۲.۲4 درصد رسید. اما از اردیبهشت ماه امســال یک بار دیگر نشانههای افول نرخ تورم نمایان شــد. دراین ماه با افت تورم ماهانه نسبت به فروردین ماه امیدها به کاهش فشار تورمی بیشتر شد. تا اینکه در خرداد مــاه عــالوه بر تورم ماهانه؛ شــاخص تــورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه ســال قبل) هم روند کاهنده به خود گرفت و تا مرداد ماه نیز تداوم داشــته اســت. اما در مرداد ماه روند کاهشی شتاب نرخ تورم بیش از ماههای قبل بود. به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص تورم مصرفکننده نســبت به ماه قبل تنها 6 دهم درصد رشد داشت که۲.۲ درصد از تیرماه کمتر بود.بدین ترتیب میزان رشد تورم ماهانه در مرداد ماه کمترین رقم در 6۱ ماه اخیر بهشمارمیرو­د.همچنیننرخت­ورمنقطهبهن­قطه(نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با افت 6.4 درصدی نسبت به تیرماه به 4۱.6 درصد رسید. نرخ تورم ساالنه نیز در مرداد ماه ۲.۲4 درصد اعالم شده که 8.۱ درصد نسبت به تیرماه رشــد نشــان میدهد. در شــاخص تورم نقطهبهنقطه نیز میزان رشــد در مرداد ماه کمترین رقم در شــش ماه اخیر بوده اســت. در مرداد ماه شاخص قیمت مواد خوراکی که در ماههای قبل پیشتاز بوده است نیز با افت زیادی همراه شــد. دراین ماه تورم ماهانه مواد خوراکی و آشــامیدنی به منفــی نیــم درصد رســید. در تــورم نقطهای نیز شــاخص خوراکیها از 8.۱۷ درصد در تیرماه به 56.6 درصد رسیده که ۲.5۱ درصد افت نشان میدهد. شاخص نقطهای مواد غیرخوراکــ­ی نیــز در مــرداد ماه بــه ۲.5۳ درصد رســید که نسبت به4.8۳ درصد تیرماه افت قابل توجهی دارد. اینکه چه عواملی باعث کاهنده شدن شتاب نرخ تورم در دومین ماه فصل تابســتان شــده اســت و آیا این رونــد در ماههای آتی ادامه خواهد یافت، پرسشهایی است که با سه نفر از اقتصاددانا­نمطرحکردها­یمکهپاسخها­یآناندرادا­مهدر قالب یادداشت آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.