افت انتظارات تورمی

Iran Newspaper - - News - عبداهلل طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه

در ماههــای اخیــر شــتاب نرخ تــورم کاهش یافته اســت. یکی از دالیل این کاهش شتاب، افت انتظارات تورمی در جامعه اســت. همواره انتظارات یکی از مهمترین دالیل برای تغییر شاخص تورم است، زمانی که جامعه انتظار افزایش قیمتها در آینده را دارد، انتظارات تورمی شکل گرفته و زمینههای افزایش نرخ تورم را فراهم میکند، اما در ماههای اخیر با ثبات نســبی نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعــه نیــز فروکش کرده اســت. عــالوه برایــن عرضه و تقاضا در اقتصاد نقش مهمی در شاخص نرخ تورم دارد. درماههای گذشــته بهدلیل رشــد نقدینگی، میزان تقاضا در بسیاری از بازارها افزایش یافت وهمین رشد تقاضا باعث افزایش قیمتها شــد، اما هماکنون با آرام شــدن بازارها و افت انتظــارات تورمی میزان تقاضای مردم برای خرید بیش از نیاز کاال نیز کاهش یافته و موجب جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کاالها شــده اســت که ثبات قیمتی همین کاالها روی سبد تورم تأثیرگذاشت­ه است. هرچند در ماههای اخیر از شتاب رشد نرخ تورم کاسته شده اســت، ولی همچنان تورم وجود دارد و مقایســه آن با ســال گذشــته رشد نشان میدهد، ولی تحوالت ماههای اخیر باعث شده است تا از شتاب رشد نرخ تورم که در برخی از ماهها افزایش یافته بود، کاســته شــود و در صورت ادامه این روند بتدریــج تورم نزول خواهد کرد. با بازگشــت تحریمهای امریکا، بهدلیل کاهش درآمدهای ارزی و همچنین صادرات غیرنفتی، فشــار بیشــتری روی شــاخص تورم وارد شد، با این حال با گذشت چندین ماه ازاین تحریمها و ثبات نسبی در بازار ارز، تأثیر تحریمها کاهش یافت. از سوی دیگر همواره شرایط سیاسی تأثیر زیادی روی شاخصهای کالن اقتصاد از جمله تورم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.