افزایش مهلت بازگشت ارز صادرات فرش

Iran Newspaper - - News -

رضــا رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و تجارت در مراســم افتتاحیه بیست و هشــتمین نمایشگاه بینالمللی فرش دســتباف گفت: یکــی از درخواســته­ای تولیدکنندگ­ان و صادرکنندگا­ن فرش دستباف افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف است. با بانک مرکزی رایزنیهایی انجام دادهایم و پیگیر هســتیم تا مهلت بازگشــت ارز حاصل از صادرات فرش از 7 ماه به 12 ماه افزایش یابد. رحمانی افزود: بازاریابیه­ای جدید شروع شده و یکی از بازارهای کنونی بازار شــرق آســیا اســت اما ســالیق این بازار با برخی از بازارهای پیشــین متفاوت اســت بنابرایــن تولیدکنندگ­ان و صادرکنندگا­ن بــا درنظر گرفتن ایــن موضــوع در حــال تولید فرشها متناســب با ســالیق این مشــتریان هستند./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.