اعالمقیمتگ­وشتقرمزبست­هبندی

Iran Newspaper - - News -

مســعود رســولی، دبیر انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعــت تولید و بســتهبندی مواد پروتئینی کشــور، گفت: حداکثر قیمتهای گوشــت قرمزمصــوب انجمــن با نــرخ حداقلی خرید الشــه و طبــق ضرایب سازمانحمای­تبرایگوشتگ­وسالهوگوسف­ندگرمواردا­تیبرایمصرف­کنندگانبرا­ی هرکیلوگرمر­انگوسالهبد­وناستخوانو­بدونچربیبه­طورکاملپاک­وبستهبندیش­ده 89 هزار تومان، دست گوساله بدون چربی و بستهبندی شده 88 هزار، ران گوسفندی ممتاز بدون چربی، بســتهبندی شــده 112 هزار، دســت گوســفندی ممتاز بدون چربی بستهبندیشد­ه011هزار،نیمشقهرانگ­وسفندی،بستهبندیشد­هقیمتمصرفک­ننده 98هزار،نیمشقهدستگ­وسفندی،بستهبندیشد­ه88 هزارتومانا­ست./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.