لغو مجوز۶1 شناور صیادی چینی بهدلیل تخلف

Iran Newspaper - - News -

نبیاهلل خون میرزایی، رئیس ســازمان شیالت درباره آخرین وضعیت کشتیهای چینی در کشور گفت: کشتی اگر مالکیت ایرانی داشته باشد یا اجازه به شرط تملیک وجود داشته باشد و با رعایت قانون و ضوابط کار خود را انجام دهد، ما کاری نداریم که چه کسی روی این کشتی کار میکند. چون منافع برای کشور وجود دارد و ما از آن اســتقبال میکنیم. وی درباره اینکه در این زمینه گفته میشود ۶1 کشتی مربوط به مدیران ســابق سازمان شیالت بوده است و لغو مجوز شدهاند، توضیح داد: این ۶1 کشتی مربوط به سه شرکت هستند که از شیالت مجوز گرفته و فعالیت میکردند. این کشتیها از ضوابط صید تخلف کردند و بنابراین متوقف شدهاند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.